KSBR 47 INS 22670/2011-P5-5
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 47 INS 22670/2011-P5-5

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Drahomírou Lukešovou v insolvenční věci dlužnice-navrhovatelky Miroslavy anonymizovano , anonymizovano , bytem Bílovice 66, PSČ 687 12 o námitkách věřitele č. 5 GE Money Bank, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 140 28, IČO: 25672720

takto:

Usnesení KSBR 47 INS 22670/2011-P5-3 ze dne 30. 7. 2014 o přihlášce pohledávky č. 5 věřitele č. 5 GE Money Bank, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 140 28, IČO: 25672720, se mění tak, že nově zní:

I. V dílčí pohledávce č. 2 a v dílčí pohledávce č. 5 vstupuje do insolvenčního řízení namísto věřitele GE Money Bank, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 140 28, IČO: 25672720 nabyvatel těchto dílčích pohledávek v celkové výši 180.468,36 Kč společnost Bohemia Faktoring, s.r.o., se sídlem Praha 1-Malá Strana, Letenská 121/8, PSČ 118 00, IČO: 27242617.

II. Věřiteli GE Money Bank, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 140 28, IČO: 25672720 zůstává pohledávka ve výši 92.690,81Kč. .

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Brně č.j.-P5-3 ze dne 30. 7. 2014 bylo rozhodnuto o postoupení přihlášené pohledávky č. 5 věřitele č. 5 GE Money Bank, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 140 28, IČO: 25672720 (dále jen věřitel ) na společnost Bohemia Faktoring, s.r.o., se sídlem Praha 1-Malá Strana, Letenská 121/8, PSČ 118 00, IČO: 27242617 (dále jen nabyvatel ), a to v její celé výši 273.159,17 Kč .

Dne 8. 9. 2014, byla insolvenčnímu soudu sdělena námitka proti tomuto rozhodnutí (viz úřední záznam evidovaný pod č.j.-P5 ze dne 8. 9. 2014), neboť postoupena neměla být celá přihlášená pohledávka, nýbrž toliko dílčí část pohledávky ve výši 180.468,36 Kč. Zbývající část pohledávky ve výši 92.690,81 Kč měla zůstat původnímu věřiteli. Soud napadené usnesení přezkoumal, akceptoval namítací důvod věřitele a zvolil postup podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících, který stanoví, že proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení nebo soudním řízení správním, proti němuž nelze podat odvolání, odpor nebo námitky podle občanského soudního řádu, může účastník řízení podat námitky do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy. O těchto námitkách rozhodne předseda senátu, který rozhodnutí vydané vyšším soudním úředníkem bez jednání potvrdí nebo změní. Proti rozhodnutí předsedy senátu o námitkách, o odmítnutí námitek nebo o zastavení námitkového řízení, není odvolání přípustné. Doručené rozhodnutí vyššího soudního úředníka, proti kterému již není možné podat námitky, je v právní moci. Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, použijí se na námitkové řízení ustanovení upravující odvolání podle občanského soudního řádu obdobně , a to ve spojení s ustanovením § 204 odst. 2 OSŘ, kde je stanoveno, že odvolání je podáno včas také tehdy, jestliže bylo podáno po uplynutí patnáctidenní lhůty proto, že se odvolatel řídil nesprávným poučením soudu o odvolání. Neobsahuje-li rozhodnutí poučení o odvolání, o lhůtě k odvolání nebo o soudu, u něhož se podává, nebo obsahuje-li nesprávné poučení o tom, že odvolání není přípustné, lze podat odvolání do tří měsíců od doručení . Insolvenční soud došel k závěru, že rozhodnutí vyššího soudního úředníka bylo založeno na chybném obsahovém posouzení návrhu, od kterého se pak odvíjelo i chybné rozhodnutí, dále, že účastníci řízení byli nesprávně poučeni o možnosti podat námitky, tudíž lhůta pro jejich podání zůstala zachována, a dospěl k závěru, že námitkám ze strany věřitele bude plně vyhověno.

Soud zkonstatoval, že podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 11. 4. 2014 sdělil věřitel insolvenčnímu soudu, že na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 14. 3. 2014 postoupil svou dílčí pohledávku č. 2 ve výši 109.672,39 Kč a dílčí pohledávku č. 5 ve výši 70.795,97 Kč na nabyvatele, a navrhl, aby insolvenční soud v těchto dílčích pohledávkách, namísto něj jednal s tímto jako s věřitelem.

Věřitel navrhl, aby insolvenční soud rozhodl o vstupu nabyvatele dílčí pohledávky č. 2 a 5 do insolvenčního řízení. V tomtéž podání vyjádřil nabyvatel dílčích pohledávek č. 2 a 5 svůj souhlas se vstupem do předmětného řízení. Ke svému podání věřitel přiložil Smlouvu o postoupení pohledávky ze dne 14. 3. 2014, s úředně ověřenými podpisy osob, které ji podepsaly.

Dílčí pohledávky č. 2 a 5 jsou v celkové výši 180.468,36 Kč.

Podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nastane-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, se kterou právní předpisy spojují převod nebo přechod přihlášené pohledávky z původního věřitele na nabyvatele pohledávky, aniž původní věřitel ztrácí způsobilost být účastníkem řízení, insolvenční soud rozhodne, že místo tohoto věřitele vstupuje do insolvenčního řízení nabyvatel jeho pohledávky. Učiní tak na základě návrhu věřitele a po písemném souhlasu nabyvatele jeho pohledávky. Převod nebo přechod pohledávky, který nevyplývá přímo z právního předpisu, je nutné doložit veřejnou listinou nebo listinou, na které je úředně ověřena pravost podpisů osob, které ji podepsaly.

Insolvenční soud posoudil návrh věřitele doručený insolvenčnímu soudu dne 11. 4. 2014 ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 IZ a má za prokázané, že v průběhu insolvenčního řízení byla dílčí pohledávka č. 2 a 5 věřitele postoupena nabyvateli dílčí pohledávky č. 2 a 5, tedy, že nastala taková skutečnost, s níž právní předpisy spojují převod nebo přechod přihlášené pohledávky z původního věřitele na nabyvatele pohledávky.

Věřiteli zůstává pohledávka ve výši 92.690,81Kč

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu.

Krajský soud v Brně dne 8. září 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Drahomíra Lukešová, v.r. Jana Čermáková samosoudce