KSBR 47 INS 21288/2013-A-10
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 47 INS 21288/2013-A-10

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Drahomírou Lukešovou v insolvenční věci dlužníka Agro MONET, a.s., se sídlem Moutnice 200, PSČ 664 55, IČO: 25308203 o insolvenčním návrhu věřitelů: a) Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Nesvačilka 89, PSČ 664 54, b) Jaroslav anonymizovano , anonymizovano , bytem Nesvačilka 89, PSČ 664 54, c) Autodoprava Matějka, s.r.o., se sídlem Sokolnice, U Cihelny 685, PSČ 664 52, IČO: 26901552, d) Watt & Peak, s.r.o., se sídlem Brno, Božetěchova 2673/102, PSČ 612 00, IČO: 28331958 o návrhu věřitelů a) a b) na vydání předběžného opatření

takto:

I. Návrh věřitelů a) Jany anonymizovano , anonymizovano , bytem Nesvačilka 89, PSČ 664 54 a b) Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Nesvačilka 89, PSČ 664 54, na vydání předběžného opatření ze dne 30. 7. 2013 s e z a m í t á.

II. Soud ukládá věřitelům a) a b), aby ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatili společně a nerozdílně na účet zdejšího soudu č. 3703-5720621/0710, variabilní symbol 4749986113, konstantní symbol 1148 soudní poplatek ve výši 1.000,-Kč za podání návrhu na nařízení předběžného opatření.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem ze dne 30. 7. 2013, který byl soudu doručen dne 31. 7. 2013, se věřitelé a) a b) domáhali vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka a současně vydání předběžného opatření, jímž by byl dlužníku ustanoven předběžný správce a dlužník byl omezen v nakládání se svým majetkem v hodnotě vyšší než 50.000,-Kč. Svůj návrh na vydání předběžného opatření věřitelé odůvodnili svou obavou, že dlužník nebude po zahájení insolvenčního řízení respektovat omezení z tohoto faktu vyplývající, neboť představenstvo dlužníka dlouhodobě nepracuje s péčí řádného hospodáře a poškozuje dlužníka. Činnost představenstva dlužníka prošetřuje z podnětu věřitelů Policie ČR. Dále dle názoru věřitelů dlužník vyvádí peníze prostřednictvím přemrštěných fakturací za ostrahu objektu.

Dlužník ve svém vyjádření ze dne 6. 8. 2013 uvedl, že pohledávky insolvenčních navrhovatelů neuznává. Insolvenční řízení je prostředkem osob usilujících dlouhodobě o ovládnutí dlužníka ke zhoršení ekonomických výsledků dlužníka s cílem snížit hodnotu jeho akcií a následně je od akcionářů vykoupit výrazně pod cenou. Dále se dlužník podrobně vyjadřuje k pokusům o své ovládnutí, jednotlivým insolvenčním návrhům a skutečnostem v nich tvrzených.

Podle ust. § 27 odst. 1 a 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) v platném znění (dále jen IZ ) může insolvenční soud ustanovit před rozhodnutím o úpadku předběžného insolvenčního správce. Předběžný správce vykonává před rozhodnutím o úpadku činnosti stanovené v tomto zákoně a uložené mu insolvenčním soudem a má práva a povinnosti, které mu tento soud vymezí. Tato práva a povinnosti nemůže insolvenční soud vymezit v širším rozsahu, než v jakém náleží insolvenčnímu správci po rozhodnutí o úpadku.

Podle ust. § 82 odst. 1 a 2 IZ § 82 může insolvenční soud nařídit předběžné opatření v insolvenčním řízení i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Předběžným opatřením může insolvenční soud také ustanovit předběžného správce.

Podle ust. § 111 IZ nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Peněžité závazky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení je dlužník oprávněn plnit jen v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem. Omezení se netýká úkonů nutných ke splnění povinností stanovených zvláštními právními předpisy, k provozování podniku v rámci obvyklého hospodaření, k odvrácení hrozící škody, k plnění zákonné vyživovací povinnosti a ke splnění procesních sankcí. Právní úkony, které dlužník učinil v rozporu s omezeními stanovenými v důsledku účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, jsou vůči věřitelům neúčinné.

Podle ust. § 113 IZ odst. 1 je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve.

Insolvenční soud na základě shora citovaných zákonných ustanovení konstatuje, že dispozice dlužníka s majetkem je omezena již od okamžiku, kdy bylo oznámeno zahájení insolvenčního řízení (31. 7. 2013 v 11:35 hodin). K vydání předběžného opatření, jímž by byla práva dlužníka nakládat se svým majetkem omezena nad rámec ust. § 111 IZ, lze přistoupit zejména tehdy, je-li dána důvodná obava, že dlužník svým jednáním porušuje zákonem stanovená omezení. V takovém případě vydá soud předběžné opatření i bez návrhu.

Podle ustálené judikatury platí, že aplikace § 113 IZ přichází v úvahu pouze tehdy, není-li omezení dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou plynoucí z § 111 odst. 1 IZ dostatečným, nebo je dlužník nerespektuje, anebo je-li důvodnou obava, že je respektovat nebude. Bez zřetele k tomu, jakými skutečnostmi je odůvodňován návrh na vydání předběžného opatření podle § 113 IZ, či bez zřetele k tomu, zda je takový návrh vůbec podán, je úkolem insolvenčního soudu zasáhnout ve prospěch ochrany oprávněných zájmů věřitelů předběžným opatřením, jestliže je třeba dlužníka omezit v jeho dispozičních oprávněních. K takovému zásahu soud přistoupí po pečlivé úvaze tehdy, když nepostačí omezení spojená s účinky, jež vyvolává zahájení insolvenčního řízení (a ve stejném rozsahu rozhodnutí o úpadku), v jejichž důsledku je dlužníku umožněno jen tzv. běžné nakládání s majetkovou podstatou (v závislosti na tom, zda řízení bylo zahájeno insolvenčním návrhem věřitele nebo insolvenčním návrhem dlužníka). Takové rozhodnutí soudu nemůže být závislé jen na osvědčení skutečností rozhodných pro uložení konkrétního předběžného opatření, jež je jinak vydáváno na riziko navrhovatele, jak to předpokládá ustanovení § 75c odst. 1 písm. a) o.s.ř. Jelikož jde o omezení dispozičních oprávnění dlužníka, která jsou mu podle zákona zásadně zachována s výjimkou prohlášení konkursu, je třeba mít pro nařízení předběžného opatření podle § 113 IZ na základě konkrétních důkazů prokázány, popř. osvědčeny skutečnosti, jež odůvodňují závěr, že je nutné uložit dlužníku některá z omezení podle odstavce prvého a proč je toho třeba (že dochází ke změnám v rozsahu majetkové podstaty) k ochraně věřitelů (blíže k tomu viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 8.2.2010, sp.zn. MSPH 96 INS 5317/2008, 3 VSPH 17/2010-B).

Insolvenční návrh je meritorně projednatelný, skutečnosti tvrzené věřiteli však dlužník vyvrací. Jsou tedy nyní sporné a závěr o úpadku dlužníka tak nezle ani předběžně učinit. Věřitelé ve svém návrhu na nařízení předběžného opatření uvedli pouze obecnou obavu, že by ke zmenšení majetku dlužníka mohlo dojít, aniž by tuto svou domněnku doložili relevantními listinnými důkazy. Soud proto jejich návrh na vydání předběžného opatření jako nedůvodný zamítl.

P o u č e n í: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku a navrhovatelům se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy bylo doručeno zvláštním způsobem, k vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 6. srpna 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Drahomíra Lukešová, v.r. Veronika Raušerová,DiS. samosoudkyně