KSBR 47 INS 21251/2015-A-6
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 47 INS 21251/2015-A-6

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Drahomírou Lukešovou v insolvenční věci dlužníka Dagmar anonymizovano , anonymizovano , bytem Zlatá Hora 1367, Slavkov u Brna, PSČ 684 01, o insolvenčním návrhu dlužníka,

takto:

Insolvenční návrh dlužníka s e n e o d m í t á .

Odůvodnění:

Dlužník podal dne 20. 8. 2015 u Krajského soudu v Brně insolvenční návrh, kterým se domáhal vydání rozhodnutí o svém úpadku. S insolvenčním návrhem spojil dlužník návrh na povolení oddlužení.

Usnesením Krajského soudu v Brně č.j. KSBR INS 21251/2015-A-4 ze dne 21. 8. 2015 bylo rozhodnuto o odmítnutí insolvenčního návrhu dlužníka z důvodu, že insolvenční návrh neobsahuje podstatné náležitosti podle ust. § 103 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), a to především, že v návrhu chybí konkrétní informace o splatnosti pohledávek, které není dlužník schopen plnit.

Dne 31. 8. 2015 bylo soudu doručeno včasné odvolání dlužníka do výše citovaného usnesení, ve kterém namítá, že nesouhlasí s odmítnutím insolvenčního návrhu, neboť návrh obsahoval veškeré náležitosti.

Podle ustanovení § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Insolvenční soud prověřil tvrzení dlužníka a zjistil, že odvolání je důvodné. Po opětovném přezkoumání insolvenčního návrhu soud přehodnotil svůj původní právní názor a rozhodl, že není na místě odmítnutí návrhu, ale naopak účastníku plně vyhovět a v řízení pokračovat. Rozhodující skutečnosti uvedené dlužníkem dostatečně odůvodňují jeho úpadek a proto soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.

Odvolání proti tomuto usnesení může podat pouze insolvenční navrhovatel (v tomto případě dlužník), a to do 15 dnů ode dne, kdy mu usnesení bylo doručeno zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno.

Krajský soud v Brně dne 7. září 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Drahomíra Lukešová, v.r. Veronika Raušerová, DiS. samosoudce