KSBR 47 INS 20841/2013-A-10
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 47 INS 20841/2013-A-10

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Drahomírou Lukešovou v insolvenční věci dlužníka Credit Marketing, s.r.o. se sídlem Tuřanka 115, PSČ 627 00, IČO: 27667979 o návrhu na zahájení insolvenčního řízení věřitelů: a) ALGETO, spol. s r.o., se sídlem Veľké Leváre 177, PSČ 908 73, IČO: 35740914, Slovenská republika b) Victoria Debt & Invest Ltd, se sídlem Suite 13, First Floor, Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street, Victoria, Mahe Seychely, číslo společnosti 095951, zastoupeného Mgr. Petrem Maršálkem o návrhu na vydání předběžného opatření

takto:

Návrh věřitele Victoria Debt & Invest Ltd., se sídlem Suite 13, First Floor, Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street, Victoria, Mahe Seychely, číslo společnosti 095951 ze dne 30. 8. 2013 na vydání předběžného opatření s e z a m í t á.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem ze dne 30. 8. 2013, který byl soudu doručen dne 5. 9. 2013, se věřitel Victoria Debt & Invest Ltd., se sídlem Suite 13, First Floor, Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street, Victoria, Mahe Seychely, číslo společnosti 095951, domáhal vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka a současně vydání předběžného opatření, jímž by byl dlužníku ustanoven předběžný správce. Svůj návrh na vydání předběžného opatření věřitel odůvodnil tím, že na stejné adrese jako dlužník sídlí společnost Servis Maker s.r.o., IČ 29356393, se sídlem Tuřanka 115, Brno, PSČ 627 00, a že v této společnosti jsou angažovány shodné osoby, jako v dlužníku. Jednatelem této společnosti má být Ing. Luděk anonymizovano , anonymizovano a jediným společníkem společnosti je Jaroslav anonymizovano , anonymizovano a nadto, že obě společnosti-jak Servis Maker, s.r.o., tak Credit Marketing, s.r.o. mají shodný předmět podnikání.

Navrhovatel dále zjistil, že mezi dlužníkem a společností Servis Maker, s.r.o., jsou uzavírány smlouvy o postoupení pohledávky, na základě kterých dlužník postupuje své plně dobytné pohledávky proti třetím osobám na společnost Servis Maker, s.r.o.

Navrhovatel zdůrazňuje podezření, že dlužník opakovaně postupuje zcela dobytné pohledávky na společnost Servis Maker s.r.o., tedy na osobu se stejnou osobou jednatele, stejnou osobou jediného společníka a stejným předmětem podnikání, že v tomto svém jednání pokračuje a zbavuje se tak majetku, který by mohl spadat do majetkové podstaty v insolvenčním řízení.

Navrhovatel se domnívá, že je nutno ochránit věřitele dlužníka a ustanovit předběžného insolvenčního správce, omezit dispoziční oprávnění k majetku dlužníka a nařídit, aby byly pohledávky dlužníka vůči třetím osobám hrazeny na účet insolvenčního správce.

Navrhovatel se domáhá ustanovení předběžného insolvenčního správce, dále pak stanovení povinnosti, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou pouze se souhlasem předběžného insolvenčního správce a pak toho, že osoby mající vůči dlužníkovi závazky, jsou ode dne vydání tohoto rozhodnutí do budoucna povinny poskytovat plnění předběžnému insolvenčnímu správci a nikoli dlužníkovi.

Podle ust. § 27 odst. 1 a 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) v platném znění (dále jen IZ ) může insolvenční soud ustanovit před rozhodnutím o úpadku předběžného insolvenčního správce. Předběžný správce vykonává před rozhodnutím o úpadku činnosti stanovené v tomto zákoně a uložené mu insolvenčním soudem a má práva a povinnosti, které mu tento soud vymezí. Tato práva a povinnosti nemůže insolvenční soud vymezit v širším rozsahu, než v jakém náleží insolvenčnímu správci po rozhodnutí o úpadku.

Podle ust. § 82 odst. 1 a 2 IZ § 82 může insolvenční soud nařídit předběžné opatření v insolvenčním řízení i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Předběžným opatřením může insolvenční soud také ustanovit předběžného správce.

Podle ust. § 111 IZ nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Peněžité závazky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení je dlužník oprávněn plnit jen v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem. Omezení se netýká úkonů nutných ke splnění povinností stanovených zvláštními právními předpisy, k provozování podniku v rámci obvyklého hospodaření, k odvrácení hrozící škody, k plnění zákonné vyživovací povinnosti a ke splnění procesních sankcí. Právní úkony, které dlužník učinil v rozporu s omezeními stanovenými v důsledku účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, jsou vůči věřitelům neúčinné.

Podle ust. § 113 IZ odst. 1 je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve.

Dne 26. 7. 2013 byl na Krajský soud v Brně doručen insolvenční návrh věřitele-navrhovatele Algeto, spol. s.r.o., se sídlem Veľké Leváre 177, PSČ 908 73, IČO 35740914, Slovenská republika a téhož dne bylo zahájeno insolvenční řízení proti dlužníku Credit Marketing, s.r.o., se sídlem Tuřanka 115, Brno, PSČ 627 00, IČO 27667979. Dne 2. srpna 2013 insolvenční soud návrh věřitele odmítl. Usnesení o odmítnutí návrhu (dále jen usnesení ) bylo dne 8. srpna 2013 zveřejněno v insolvenčním rejstříku a podle věty první ustanovení § 146 IZ účinností rozhodnutí podle § 142 IZ zanikají účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení a dosud vydaná předběžná opatření. Podle ustanovení § 89 IZ jsou rozhodnutí insolvenčního soudu vydaná v insolvenčním řízení účinná okamžikem jejich zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Přestože věřitel podal návrh na přistoupení k řízení v době, kdy usnesení ještě nenabylo právní moci a vstoupil tím do řízení o insolvenčním návrhu, musí ze zákona respektovat stav řízení v době jeho přistoupení, což v tomto případě znamená, že i pro něj zanikly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, jak to předpokládá ustanovení § 146 IZ.

K zániku účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení i k zániku dosud vydaných a platných předběžných opatření dochází okamžikem účinnosti rozhodnutí podle § 142 IZ, tj. okamžikem, kdy rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku. Tím, že návrh na vydání předběžného opatření přišel až po té, co zanikly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nezbylo soudu, než jej zamítnout.

Navrhovatel uvádí, že uhradil jistotu ve výši 10 000 Kč, ale do spisu nedošlo z účtárny Krajského soudu potvrzení, že by jistina byla složena, proto soud v této věci nijak nerozhodoval.

P o u č e n í: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku a navrhovatelům se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy bylo doručeno zvláštním způsobem, k vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 11. září 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Drahomíra Lukešová, v.r. Veronika Raušerová,DiS. samosoudkyně