KSBR 47 INS 20212/2011
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSBR 47 INS 20212/2011 29 NSČR 98/2013-A-35

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Petra Gemmela v insolvenční věci dlužnice Anny Havlíčkové, narozené 21. června 1944, bytem v Brně, Viniční 1859/15, PSČ 615 00, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 47 INS 20212/2011, o insolvenčním návrhu dlužnice, o záloze na náklady insolvenčního řízení, o dovolání dlužnice, zastoupené Mgr. Davidem Gregorem, advokátem, se sídlem v Brně, Rašínova 103/2, PSČ 602 00, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28. ledna 2013, č. j. KSBR 47 INS 20212/2011, 3 VSOL 47/2013-A-21, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 11. října 2012, č. j.-A-15, Krajský soud v Brně (dále jen insolvenční soud )-odkazuje na ustanovení § 108 odst. 1 a 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona)-uložil dlužnici, aby do 5 dnů od právní moci usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 47.000,-Kč. K odvolání dlužnice Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu. Dovolání dlužnice proti usnesení odvolacího soudu Nejvyšší soud odmítl podle § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), jako objektivně nepřípustné, když dovoláním napadeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,-Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). K tomu srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. srpna 2013, sen. zn. 29 NSČR 66/2013, dostupné na webových stránkách Nejvyššího soudu. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 31. října 2013

JUDr. Zdeněk K r č m á ř , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Marie Pezlarová