KSBR 47 INS 19734/2011-A-19
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 47 INS 19734/2011-A-19

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Drahomírou Lukešovou v insolvenční věci dlužníka: Moravimpex spol. s r.o., se sídlem Jihlava, Havlíčkova 90 A, PSČ 586 01, IČO: 18198392, o insolvenčním návrhu dlužníka

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19. 4. 2012 č.j. 47 (46) INS 19734/2011-A-16 se ruší.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne ze dne 19. 4. 2012 č.j. 47 (46) INS 19734/2011-A-16 bylo rozhodnuto o zastavení insolvenčního řízení z důvodu nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení. Toto usnesení bylo vydáno v souladu s ust. § 374 odst. 2 o.s.ř. a ust. § 6 odst. 3 jednacího řádu vyšším soudním úředníkem pověřeným předsedou Krajského soudu v Brně.

Dne 26. 4. 2012 bylo soudu doručeno odvolání dlužníka, v němž dlužník sdělil, že zálohu na náklady insolvenčního řízení uhradí do 9. 5. 2012. Z výpisu z účtu soudu ze dne 9. 5. 2012 vyplývá, že za dlužníka zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč pan František Strnad.

Podle ust. § 374 odst. 3 o.s.ř. je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal justiční čekatel nebo pověřený administrativní zaměstnanec, může mu zcela vyhovět předseda senátu (samosoudce). Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

S ohledem na skutečnost, že záloha na náklady insolvenčního řízení byla za dlužníka po podání odvolání zaplacena, bylo o podaném odvolání rozhodnuto ve smyslu citovaného ustanovení § 374 odst. 3 o.s.ř., jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, a napadené usnesení bylo zrušeno.

Po právní moci tohoto usnesení bude v řízení o insolvenčním návrhu dlužnice pokračováno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95.

Krajský soud v Brně dne 15. května 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Drahomíra Lukešová, v.r. Jana Čermáková samosoudkyně