KSBR 47 INS 18922/2015-B-23
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 47 INS 18922/2015-B-23

USNESENÍ Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Drahomírou Lukešovou v insolvenční věci dlužníka Pavlíny anonymizovano , anonymizovano , bytem Jevišovice 54, PSČ 671 53, o vydání výtěžku zpeněžení takto:

Výrok III. usnesení č. j. KSBR 47 INS 18922/2015-B-20 ze dne 15. 9. 2016 s e z r u š u j e.

Odůvodnění: Usnesením Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 47 INS 18922/2015-B-20 ze dne 15. 9. 2016 bylo výrokem I. rozhodnuto o vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli, kterým APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem Celetná 988/38, 110 00, Praha 1, IČ 01596039, ve výši 5.104,24 Kč, výrokem II. o souhlasu s vyplacením zálohy na odměnu insolvenčnímu správci a výrokem III. o souhlasu s vydáním výtěžku zpeněžení majetku dlužníka ve výši 189.782,95 Kč dlužníkovi. Dne 30. 9. 2016 bylo soudu doručeno včasné odvolání věřitele č. 9 Assets MGM, s.r.o., se sídlem Podbabská 865/14, 160 00, Praha 6-Bubeneč, IČ: 02803631, zast. Mgr. Stanislavem Sochorem, Pavelčákova 441, 779 00 Olomouc (dále jen věřitel ), do výroku č. III. výše citovaného usnesení, ve kterém namítá, že napadený výrok je naprosto nesprávný a chybný, neboť v předmětném řízení bylo dlužníkovi povoleno usnesením soudu ze dne 7.12.2015, č.j.-B- 7 oddluženi ve formě zpeněžení majetkové podstaty, kterou tvoří spoluvlastnický podíl na nemovité věci, a hyperocha tudíž dlužníkovi nenáleží. Podle ustanovení § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé. Insolvenční soud prověřil tvrzení věřitele a zjistil, že odvolání je důvodné. V projednávané věci bylo dlužníkovi povoleno usnesením soudu ze dne 7. 12. 2015, č. j.-B- 7 oddluženi ve formě zpeněženi majetkové podstaty. Je-li dlužníkovi schváleno oddlužení formou zpeněžení majetkové podstaty, je insolvenční správce povinen rozdělit případný přebytek výtěžku zpeněžení mezi nezajištěné věřitele hyperocha dlužníkovi nenáleží. Insolvenční soud proto napadené usnesení změnil tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu. Krajský soud v Brně dne 6. října 201 Za správnost vyhotovení JUDr. Drahomíra Lukešová,v.r. Mgr. Lea Káňová soudce isir.justi ce.cz