KSBR 47 INS 17324/2012-P5-5
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 47 INS 17324/2012-P5-5

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Drahomírou Lukešovou v insolvenční věci dlužníka Milana anonymizovano , anonymizovano , bytem Hlavní 62, Popice, PSČ 691 27 o odvolání věřitele č. 5 ESSOX s.r.o., se sídlem České Budějovice, Senovážné nám. 231/7, PSČ 370 21, IČO: 2676465

takto:

Usnesení KSBR 47 INS 17324/2012-P5-2 ze dne 2. 9. 2014 o přihlášce pohledávky č. 5 věřitele č. 5 ESSOX s.r.o., se sídlem České Budějovice, Senovážné nám. 231/7, PSČ 370 21, IČO: 2676465, se mění tak, že nově zní: Přihláška pohledávky č. 5 věřitele č. 5 ESSOX s.r.o., se sídlem České Budějovice, Senovážné nám. 231/7, PSČ 370 21, IČO: 2676465, se neodmítá. Věřitel č. 5 ESSOX s.r.o., se sídlem České Budějovice, Senovážné nám. 231/7, PSČ 370 21, IČO: 2676465 zůstává účastníkem insolvenčního řízení v rozsahu své přihlášené pohledávky v částce 52.198,12 Kč .

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Brně č.j.-P5-2 ze dne 2. 9. 2014 bylo rozhodnuto o odmítnutí přihlášené pohledávky č. 5 věřitele č. 5 ESSOX s.r.o., se sídlem České Budějovice, Senovážné nám. 231/7, PSČ 370 21, IČO: 2676465 (dále jen věřitel ) a o ukončení účasti věřitele v insolvenčním řízení. Dne 15. 9. 2014 bylo soudu doručeno včasné odvolání věřitele do výše citovaného usnesení, ve kterém namítá, že nesouhlasí s odmítnutím přihlášky pohledávky pro opožděnost, neboť je toho názoru, že lhůta pro podání přihlášek stále běží, a to s ohledem na skutečnost, že dlužník nebyl v insolvenčním rejstříku označen v souladu s ustanovením § 420 IZ. Podle uvedeného ustanovení má být dlužník označen mimo jiné rodným číslem, kterým však v tomto případě označen nebyl. Dlužník byl označen toliko jménem, příjmením, bydlištěm a datem narození. Rodné číslo zcela absentovalo. Věřitel se domnívá, že došlo při označení dlužníka k pochybení soudu, které však nemůže jít na vrub věřitele.

Soud napadené usnesení přezkoumal, akceptoval odvolací důvod věřitele a zvolil postup podle ust. § 95 IZ, podle něhož rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé. Jde o speciální procesní úpravu autoremedury, která pro potřeby insolvenčního řízení nahrazuje § 210a o. s. ř. Podmínkou k využití autoremedury, tj. možnosti změnit své vlastní rozhodnutí soudem I. stupně je, že soud prvního stupně odvolání v celém rozsahu vyhoví, odvolání nesměřuje proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření, odvolání nesměřuje proti rozhodnutí ve věci samé.

Ve vztahu k činnosti vyššího soudního úředníka a asistenta soudce v průběhu insolvenčního řízení platí, že v případě napadení jejich rozhodnutí odvoláním není situace řešena jen postupem dle § 95, ale postupem dle § 8 zákona č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících. Je-li tedy podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal vyšší soudní úředník, může mu zcela vyhovět insolvenční soudce. V případě, že se insolvenční soudce s rozhodnutím, proti němuž je podáno odvolání, ztotožní, rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a je o něm rozhodováno jako o odvolání odvolacím soudem. Popsaná úprava se vztahuje také na činnost asistentů insolvenčních soudců (§ 36a odst. 5 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích).

Insolvenční soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo, a dospěl k závěru, že odvolání je v této fázi řízení důvodné. Na straně soudu došlo k pochybení v neuvedení rodného čísla u shora uvedeného dlužníka.

Soud tedy odvolání v plném rozsahu vyhověl a napadené rozhodnutí změnil v souladu s výše cit. ust. § 95 IZ, neboť odmítnutí přihlášky pohledávky jako celku a ukončení účasti věřitele v předmětném řízení se z výše uvedeného důvodu jeví nedůvodné.

Věřiteli č. 5 PROFI CREDIT Czech, a. s., Klimentská 1216/64, 110 00, Praha 1, IČ: 61860069 nadále zůstává v řízení pohledávka ve výši 52.198,12 Kč a v tomto rozsahu pohledávky zůstává účastníkem insolvenčního řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu.

Krajský soud v Brně dne 23. září 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Drahomíra Lukešová, v.r. Jana Čermáková samosoudce