KSBR 47 INS 16781/2014-A-15
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 47 INS 16781/2014-A-15

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl soudkyní JUDr. Drahomírou Lukešovou v insolvenční věci dlužníka: David Novohradský, nar. 12. 1. 1977, bytem Novosady 638/25, Moravany, PSČ 664 48, IČO: 64456056, o insolvenčním návrhu věřitele-navrhovatele: Pavel anonymizovano , anonymizovano , bytem Veselka 18, Troubsko, PSČ 664 41, IČO: 12195731,

o odvolání věřitele-navrhovatele: Pavel anonymizovano , anonymizovano , bytem Veselka 18, Troubsko, PSČ 664 41, IČO 12195731,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č. j.-A-8 ze dne 1. 9. 2014 s e zrušuje.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Brně č. j.-A-8 ze dne 1. 9. 2014 byl věřitel-navrhovatel Pavel anonymizovano insolvenčním soudem vyzván, aby zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

Dne 22. 9. 2014 bylo soudu doručeno včasné odvolání věřitele-navrhovatele do výše citovaného usnesení, ve kterém sděluje, že toto odvolání doplní do patnácti dnů.

Insolvenční soud vydal usnesení č. j.-A-8 dne 1. 9. 2014 na základě insolvenčního návrhu věřitele-navrhovatele.

Dne 3. 9. 2014 byl doručen soudu insolvenční návrh dlužníka spojený s návrhem na povolení oddlužení, který podal dlužník se svojí manželkou ve lhůtě mu dané ustanovením § 390 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen ,,IZ ).

Dle ustanovení § 108 odst. 1 insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli-zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení.

Podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon -dále jen IZ) rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Insolvenční soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo, a dospěl k závěru, že odvolání je v této fázi řízení důvodné.

Insolvenční soud zatím nerozhodl o návrhu na povolení oddlužení dlužníka a jeho manželky, proto bylo ze strany insolvenčního soudu předčasné vyzývat věřitele k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč dle ustanovení § 108 odst. 1 a 2 IZ. Soud tedy odvolání v plném rozsahu vyhověl a napadené rozhodnutí zrušil v souladu s výše cit. ust. § 95 IZ.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu.

Krajský soud v Brně dne 23. září 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Drahomíra Lukešová, v.r. Veronika Raušerová, DiS. samosoudce