KSBR 47 INS 15293/2011-P9-4
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 47 INS 15293/2011-P9-4

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Drahomírou Lukešovou v insolvenční věci dlužníka Zdenky Kučírkové anonymizovano , anonymizovano , bytem Božice 192, PSČ 671 64, o přihlášce pohledávky č. 9 věřitele č. 8 SMART HYPO s.r.o., tř. Svobody 956/31, Olomouc, PSČ 779 00, IČO 277 74 082

takto:

Usnesení Krajského soudu ze dne 1. listopadu. 2013 č.j. KSBR 47 INS 15293/2011-P-9-2 se ruší.

Odůvodnění:

Vyhláškou č.j.-A-2 ze dne 29. 8. 2011, která byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 29. 8. 2011 v 8 hodin 33 minut, bylo oznámeno zahájení insolvenčního řízení o insolvenčním návrhu dlužníka Zdenky Kučírkové anonymizovano , anonymizovano , bytem Božice 192, PSČ 671 64.

Soud tímto usnesením současně vyzval věřitele dlužníka, kteří chtějí své pohledávky za dlužníkem uplatnit v zahájeném insolvenčním řízení, aby podali přihlášku pohledávky. Věřitelé dlužníka byli zároveň poučeni o tom, že přihlášky pohledávky na základě této výzvy lze podávat až do rozhodnutí o úpadku.

Usnesením č.j.-A-7 ze dne 13. 4. 2012 byl zjištěn úpadek dlužníka a zároveň bylo povoleno jeho oddlužení. Výrokem V. tohoto usnesení byli vyzváni věřitelé dlužníka, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili do 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku. Věřitelé dlužníka byli zároveň poučeni, že k později podaným přihláškám insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Citované usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 13. 4. 2012 ve 8 hodin 23 minut. Lhůta stanovená pro přihlášení pohledávek věřitelů uplynula dne 14. 5. 2012.

Dne 18. 10. 2013 byla podána do datové schránky přihláška pohledávky z téhož dne věřitele SMART HYPO s.r.o., tř. Svobody 956/31, Olomouc, PSČ 779 00, IČO 277 74 082 ve výši 140.650,-Kč. Přihláška pohledávky byla soudu doručena dne 18. 10. 2013.

Podle ust. § 173 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ ) věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám pohledávek, které jsou podány později, insolvenční s výjimkami případů daných zákonem, eventuálně judikaturou. Pokračování-2--P9

Usnesením ze dne 1. 11. 2013 č.j.-P-9-2 bylo rozhodnuto o odmítnutí přihlášky pohledávky č. 9 věřitele č. 8 pro opožděnost a dále, že právní mocí tohoto usnesení účast věřitele v insolvenčním řízení končí. Usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 5. 11. 2013. Usnesení vydal vyšší soudní úředník.

Dne 11. 11. 2013 bylo soudu doručeno odvolání. Odvolání bylo doručeno ve lhůtě. Věřitel obhajuje nedodržení lhůty odkazem na usnesení Vrchního soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 41 INS 28004/2010 a dále na usnesení Nejvyššího soudu ČR pod sp.zn. 29 NSČR 32/2011. Je toho názoru, že řízení je postiženo jinou vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci (§ 205 odst. 2 písm. c) OSŘ) a současně, že rozhodnutí soudu prvního stupně spočívá na nesprávném právním posouzení věci (§ 205 odst. 2 písm. g) OSŘ).

Soud dospěl k závěru, že věřitel se nemohl přihlásit se svou pohledávkou dříve, než bude pravomocný rozsudek o odpůrčí žalobě na vyslovení neúčinnosti právního úkonu dlužníka-konkrétně na neúčinnost darovací smlouvy, jejímž předmětem byly nemovitosti dlužníka zajištěné zástavním právem věřitele (viz rozsudek KSBR 47 ICm 2044/2012-43). Pohledávka věřitele byla zajištěna smlouvou o zřízení zástavního práva k nemovitosti ze dne 1. 8. 2011. Pohledávka je pohledávkou podmíněnou a nebude uspokojována v tomto insolvenčním řízení, ledaže by nebylo řádně plněno ze smlouvy o úvěru č. 8110000421 ze dne 1. 8. 2011 paní Zdeňkou Soukupovou.

Podle ust. § 374 odst. 3 o.s.ř. je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal justiční čekatel nebo pověřený administrativní zaměstnanec, může mu zcela vyhovět předseda senátu (samosoudce). Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Soudce přezkoumal rozhodnutí vyššího soudního úředníka, shledal argumenty odvolatele relevantními, a proto zrušil rozhodnutí vyššího soudního úředníka, jímž byla přihláška pohledávky věřitele odmítnuta a ukončena jeho účast v insolvenčním řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení zvláštním způsobem k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno.

Krajský soud v Brně dne 13. listopadu 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Drahomíra Lukešová, v.r. Jana Čermáková samosoudkyně