KSBR 47 INS 13553/2014-A-25
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 47 INS 13553/2014-A-25

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl soudkyní JUDr. Drahomírou Lukešovou v insolvenční věci dlužníka: ATRASTAV s.r.o., se sídlem Třebíč-Nové Dvory, Tolstého 521/9, PSČ 674 01, IČ: 28354923 o insolvenčním návrhu věřitele-navrhovatele: TBG VYSOČINA s.r.o., se sídlem Kožichovice, Žďárského 200, PSČ 674 01, IČO 25325931, zast. Mgr. Adamem Preisslerem, advokátem, se sídlem Brno, Mendlovo náměstí 470/2a o odvolání věřitele-navrhovatele: TBG VYSOČINA s.r.o., se sídlem Kožichovice, Žďárského 200, PSČ 674 01, IČO 25325931, zast. Mgr. Adamem Preisslerem, advokátem, se sídlem Brno, Mendlovo náměstí 470/2a

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j.-A-20 ze dne 4. 9. 2014 s e zrušuje.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Brně č.j.-A-20 ze dne 4. 9. 2014 byl věřitel-TBG VYSOČINA s.r.o., se sídlem Kožichovice, Žďárského 200, PSČ 674 01, IČO 25325931, zast. Mgr. Adamem Preisslerem, advokátem, se sídlem Brno, Mendlovo náměstí 470/2a insolvenčním soudem vyzván, aby zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

Dne 16. 9. 2014 bylo soudu doručeno včasné odvolání věřitele-navrhovatele do výše citovaného usnesení, ve kterém namítá, že po té, co bylo rozhodnuto po insolvenčním návrhu, nelze již rozhodnou o tom, že má veřitel-navrhovatel zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, čemuž svědčí dikce ustanovení § 108 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen ,,IZ ). S ohledem na výše uvedené odvolatel navrhoval, aby bylo usnesení č. j.-A-20 ze dne 4. 9. 2014 zrušeno.

Dle ustanovení § 108 IZ insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli-zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení.

Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50 000 Kč. Je-li insolvenčních navrhovatelů více, jsou povinni zaplatit zálohu společně a nerozdílně. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit. Nejde-li o dlužníka, může osoba, která zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení, uplatnit její náhradu v insolvenčním řízení jako pohledávku za majetkovou podstatou.

Podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon -dále jen IZ) rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Insolvenční soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo, a dospěl k závěru, že odvolání je v této fázi řízení důvodné.

Insolvenční soud dále zjistil, že v přezkoumávané věci soud nesprávně vyzval věřitele-navrhovatele k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč po vydání rozhodnutí č. j.-A-18, ve kterém byl zjištěn úpadek dlužníka a prohlášen konkurz na jeho majetek, čímž došlo k rozhodnutí o insolvenčním návrhu věřitele-navrhovatele ve smyslu ust. 136 IZ, a proto již nelze aplikovat ustanovení § 108 IZ.

Soud tedy odvolání v plném rozsahu vyhověl a napadené rozhodnutí zrušil v souladu s výše cit. ust. § 95 IZ, neboť ust. § 108 IZ, na základě kterého byla insolvenčnímu navrhovateli uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, dává insolvenčnímu soudu možnost toto rozhodnutí učinit pouze do rozhodnutí o insolvenčním návrhu, nikoli po tomto rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu.

Krajský soud v Brně dne 22. září 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Drahomíra Lukešová, v.r. Veronika Raušerová, DiS. samosoudce