KSBR 47 INS 10231/2011-B-23
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 47 INS 10231/2011-B-23

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Drahomírou Lukešovou v insolvenční věci dlužníka Ing. Eduard anonymizovano , anonymizovano , bytem Foltýnova 1006/17, Brno, PSČ 635 00 o povolení výjimky ze zákazu nabývaní majetku z majetkové podstaty dlužníka

takto:

Insolvenční soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to nemovitosti-bytové jednotky č. 1006/9 v budově č.p. 1006 včetně podílu na pozemku a společných částech domu id. 6974/249160 v k.ú. Bystrc, obec Brno (jednotka zapsaná na LV č. 5611, budova a pozemek na LV č. 3879 pro k.ú. Bystrc), pro osobu blízkou dlužníkovi-dceru dlužníka Janu anonymizovano , anonymizovano , bytem Foltýnova 17, Brno, PSČ 635 00, při splnění následujících podmínek: -dcera dlužníka věrohodně prokáže, že má zajištěno financování pro koupi nemovitosti; -bytová jednotka bude zpeněžena za tržní cenu určenou insolvenčním správcem v součinnosti se zajištěným věřitelem na základě zpracovaného znaleckého posudku a potvrzení nejméně dvou realitních kanceláří o aktuální tržní ceně uvedené bytové jednotky; -kupní cena bude uhrazena před podpisem kupních smluv.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 24. 10. 2012 požádala dcera dlužníka Jana Svobodová, anonymizovano , bytem Foltýnova 17, Brno, PSČ 635 00 o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to bytové jednotky č. 1006/9 v budově č.p. 1006 včetně podílu na pozemku a společných částech domu id. 6974/249160 v k.ú. Bystrc, neboť v tomto bytě bydlí spolu se svými rodiči a je schopna nabídnout k úhradě kupní ceny částku vyšší (resp. znaleckou) než jiný kupující.

Zajištěný věřitel a současně zástupce věřitelů Bc. Karel Oprchal sdělil dne 13. 11. 2012 soudu, že k udělení výjimky nemá námitek.

Podáním ze dne 30. 11. 2012 sdělil insolvenční správce JUDr. Tomáš Truschinger, s místem výkonu činnosti Bašty 413/2, Brno, PSČ 602 00 (dále jen správce ), že dotčená bytová jednotka je předmětem zajištění ve prospěch věřitele č. 3 Bc. Karla Oprchala. Insolvenční správce nemá námitek, pokud soud povolí dceři dlužníka nabývat majetek z majetkové podstaty. Dcera dlužníka ovšem bude muset doložit, že má zajištěno financování nemovitosti a bude zpracován znalecký posudek určující obvyklou cenu nemovitosti. Prodej bude odpovídat regulím insolvenčního zákona, kdy kupní cena bude muset odpovídat ceně určené znaleckým posudkem. Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupních smluv. Insolvenční správce bude současně požadovat potvrzení nejméně ze dvou realitních kanceláří o aktuální tržní ceně uvedené bytové jednotky. Veškeré kroky insolvenčního správce v této věci budou činěny pouze za souhlasu zástupce věřitelů, který je současně zajištěným věřitelem.

Podle ust. § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) dlužník, osoby mu osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné.

Dle ust. § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

V dané insolvenční věci má soud za to, že jsou splněny podmínky pro udělení výjimky ve smyslu cit. ust. § 295 odst. 3. IZ, proto rozhodl o udělení výjimky. Soud dále přihlédl ke vyjádření insolvenčního správce a stanovil podmínky prodeje.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Dlužníku, insolvenčnímu správci, členům věřitelského výboru a osobě blízké dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 30. ledna 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Drahomíra Lukešová, v.r. Veronika Raušerová,DiS. samosoudkyně