KSBR 46 INS 4668/2012
NEJVYŠŠÍ SOUD ýESKÉ REPUBLIKY KSBR 46 INS 4668/2012 39 ICm 3361/2013 29 ICdo 64/2014-98

USNESENÍ

Nejvyšší soud ýeské republiky rozhodl v senátČ složeném z p edsedy Mgr. Milana Poláška a soudc JUDr. Zde ka Krmá e a JUDr. Petra Gemmela v právní vČci žalobce Stavební firmy ŠMAK, s. r. o., se sídlem v BrnČ, Loosova 737/19, PSý 638 00, identifikaní íslo osoby 49446851, zastoupeného JUDr. Martinou Sk ivánkovou, advokátkou, se sídlem v BrnČ, P íkop 843/4, PSý 602 00, proti žalovanému CS Reality s. r. o., se sídlem v Praze 6, Pod Novým lesem 127/44, PSý 162 00, identifikaní íslo osoby 29057795, za úasti Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, se sídlem v Olomouci, t . 17. listopadu 44, PSý 771 11, o pop ení p ihlášené pohledávky, vedené u Krajského soudu v BrnČ pod sp. zn. 39 ICm 3361/2013, jako incidenní spor v insolvenní vČci dlužníka NA PANENCE s. r. o. v likvidaci, se sídlem v BrnČ-KomínČ, Štursova 603/34, PSý 616 00, identifikaní íslo osoby 27690580, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26. ervna 2014, . j. 39 ICm 3361/2013, 11 VSOL 31/2014-72 (-C5-10), takto:

I. Dovolání se odmítá. II. Žádný z úastník nemá právo na náhradu náklad dovolacího ízení.

Od vodnČní:

Krajský soud v BrnČ (dále jen insolvenní soud ) usnesením ze dne 18. íjna 2013, . j. 39 ICm 3361/2013-56, odmítl (pro nesložení jistoty) podle § 202 zákona . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení (insolvenního zákona), žalobu, jíž žalobce (jako p ihlášený vČ itele) v insolvenním ízení dlužníka NA PANENCE s. r. o. v likvidaci uplatnil pop ení pohledávky žalovaného (rovnČž p ihlášeného vČ itele) a rozhodl o nákladech ízení. Vrchní soud v Olomouci v záhlaví oznaeným usnesením potvrdil rozhodnutí insolvenního soudu (první výrok) a rozhodl o náhradČ náklad odvolacího ízení (druhý výrok). Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce dovolání, které Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 a 2 zákona . 99/1963 Sb., obanského soudního ádu (dále jen o. s. . ), odmítl jako nep ípustné. Uinil tak proto, že ve výkladu ustanovení § 202 odst. 3 a 5 insolvenního zákona, na nČmž spoívá, je napadené usnesení plnČ v souladu se závČry formulovanými Nejvyšším soudem v usneseních ze dne 24. ervence 2014, sen. zn. 29 ICdo 26/2014, 29 ICdo 27/2014 a 29 ICdo 4/2014 a v usnesení ze dne 26. srpna 2014, sen. zn. 29 ICdo 2/2014.

V oznaených rozhodnutích Nejvyšší soud dovodil, že jistotu na náklady ízení incidenního sporu podle § 202 odst. 3 insolvenního zákona je možné složit pouze v zákonem stanovené lh tČ. K pozdnímu složení jistoty, by by k nČmu došlo p ed vydáním rozhodnutí o odmítnutí žaloby podle § 202 odst. 5 insolvenního zákona, se nep ihlíží. S p ihlédnutím k dobČ vydání napadeného rozhodnutí je pro úely posouzení p ípustnosti dovolání rozhodný obanský soudní ád v aktuálním znČní (k tomu srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. kvČtna 2014, sen. zn. 29 ICdo 33/2014). Výrok o náhradČ náklad dovolacího ízení se opírá o ustanovení § 243c odst. 3 vČty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ., když dovolání žalobce bylo odmítnuto, avšak žalovanému podle obsahu spisu v dovolacím ízení žádné náklady nevznikly. Toto usnesení se považuje za doruené okamžikem zve ejnČní v insolvenním rejst íku; úastník m incidenního sporu se však doruuje i zvláštním zp sobem. Proti tomuto rozhodnutí není p ípustný opravný prost edek.

V BrnČ dne 29. zá í 2014

Mgr. Milan P o l á š e k , v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Marie Pezlarová