KSBR 45 INS 8925/2016-A-10
Číslo jednací: KSBR 45 INS 8925/2016-A-10

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem Mgr. Lenkou Boháčkovou v insolvenční věci navrhovatele-dlužníka: Jindřich anonymizovano , anonymizovano , bytem Husova 165/5, 602 00 Brno,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 45 INS 8925/2016-A-6 ze dne 20.4.2016 o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, s e r u š í.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem doručeném soudu dne 18.4.2016 se dlužník domáhá rozhodnutí o svém úpadku a jako řešení navrhuje oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Usnesením Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 45 8925/2016-A-6 ze dne 20.4.2016 rozhodl insolvenční soud tak, že uložil navrhovateli-dlužníku, aby ve lhůtě 3 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,--Kč, neboť jako způsob řešení úpadku nelze povolit oddlužení z důvodu nedostatečné výše příjmů dlužníka.

Proti tomuto rozhodnutí podal navrhovatel-dlužník dne 5.5.2016 včasné odvolání, ke kterému je přiložena nová darovací smlouva . Při zohlednění částky daru spolu s výší příjmů již dlužník dosahuje na zákonnou 30% minimální hranici uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů.

Podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ ), rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Soud prvního stupně postupoval ve smyslu § 95 IZ a ve výroku označené usnesení zrušil, neboť v daném případě napadené rozhodnutí není rozhodnutím o nařízení předběžného opatření nebo rozhodnutím ve věci samé a odvolání navrhovatele-dlužníka je zcela vyhověno. Podle ust. § 108 odst. 1,2,3 a 4 IZ insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k isir.justi ce.cz tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli-zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50 000 Kč. Je-li insolvenčních navrhovatelů více, jsou povinni zaplatit zálohu společně a nerozdílně. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.Nejde-li o dlužníka, může osoba, která zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení, uplatnit její náhradu v insolvenčním řízení jako pohledávku za majetkovou podstatou.

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti odpadl důvod, aby soud trval na složení předmětné zálohy na náklady insolvenčního řízení, když je možno bez zbytečného odkladu rozhodnout o úpadku dlužníka a povolit jeho oddlužení. Postup dle ust. § 95 IZ shledal insolvenční soud v daném případě jako vhodný z tohoto důvodu, aby byly naplněny zásady, na nichž spočívá insolvenční řízení, tj. dosáhlo se především rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení dlužníkových věřitelů (ust. § 5 písm. a/ IZ).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 23. 5. 2016 Mgr. Lenka Boháčková v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Soňa Axmanová