KSBR 45 INS 8191/2013-A-18
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 45 INS 8191/2013-A-18

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem Mgr. Lenkou Boháčkovou v insolvenční věci dlužníka: Monika anonymizovano , anonymizovano , 687 61 Vlčnov 104 o insolvenčním návrhu dlužníka

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 45 INS 8191/2013-A-15 ze dne 20.8.2013 o zastavení insolvenčního řízení s e r u š í .

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem ze dne 18.3.2013 , který byl soudu doručen dne 25.3.2013, se dlužník domáhá vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka a povolení oddlužení.

Usnesením Krajského soudu v Brně č. j.-A-15 ze dne 20.8.2013 rozhodl insolvenční soud tak, že se insolvenční řízení zastavuje, neboť dlužník neuhradil ve stanovené lhůtě zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 8.000,--Kč. Toto rozhodnutí bylo dlužníkovi doručeno dne 27.8.2013. Záloha měla být zaplacena do tří dnů od právní moci usnesení č.j.-A-7 ze dne 22.4.2013, tedy do 18.7.2013.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník v zákonné lhůtě dne 30.8.2013 odvolání s tím, že záloha byla zaplacena dne 23.8.2013. Věřitel z výše uvedeného důvodu žádá o zrušení rozhodnutí o zastavení insolvenčního řízení.

Dle sdělení účtárny nadepsaného soudu ze dne 26.8.2013 byla záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 8.000,--Kč dlužníkem skutečně uhrazena.

Podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ ), rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Insolvenční soud v daném případě postupoval ve smyslu § 95 IZ a rozhodl tak, že ve výroku označené usnesení zrušil, neboť v daném případě napadené rozhodnutí není rozhodnutím o nařízení předběžného opatření nebo rozhodnutím ve věci samé, odvolání věřitele je zcela vyhověno a zejména pak z důvodu, že věřitelem byla dodatečně uhrazena stanovená záloha na náklady insolvenčního řízení; odpadl tudíž důvod, pro který bylo insolvenční řízení zastaveno. Postup dle ust. § 95 IZ shledal insolvenční soud v daném případě jako vhodný s ohledem na zásadu rychlosti a hospodárnosti řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 9.9.2013

Mgr. Lenka Boháčková, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Kristýna Langerová