KSBR 45 INS 7631/2013-P-1
Č. j. KSBR 45 INS 7631/2013-P-1-6

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl asistentem soudce JUDr. Pavlem Boukalem v insolvenční věci dlužníka: Jitka anonymizovano , anonymizovano , bytem Stráně 770/45, 664 64 Dolní Kounice, o přihlášce pohledávky věřitele č. 1 PROFI CREDIT Czech, a.s., IČO: 618 60 069, se sídlem Jindřišská 24/941, 110 00 Praha,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 45 INS 7631/2013-P-1-4 ze dne 16. 10. 2014 o odmítnutí přihlášky pohledávky č. 1, s e r u š í .

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Brně č.j.-4 ze dne 16. 10. 2014 rozhodl insolvenční soud tak, že odmítl přihlášku pohledávky č. 1, věřitele č. 1 PROFI CREDIT Czech, a.s., IČO: 618 60 069, se sídlem Jindřišská 24/941, 110 00 Praha a ukončil jeho účast v tomto řízení v rozsahu přihlášky pohledávky č. 1.

K tomuto rozhodnutí podal věřitel č. 1 PROFI CREDIT Czech, a.s., IČO: 618 60 069, se sídlem Jindřišská 24/941, 110 00 Praha dne 7. 11. 2014 odvolání, ve kterém žádá, aby Vrchní soud předmětné usnesení zrušil a věc vrátil Krajskému soudu v Brně k dalšímu řízení. K odůvodnění uvedl, že do tohoto řízení přihlásil přihláškou pohledávky č. 1 své pohledávky za dlužníkem v celkové výši 92.377,-Kč. Na přezkumném jednání pak byly první, druhá a čtvrtá dílčí pohledávka popřeny v celém rozsahu a třetí dílčí pohledávky byla popřena v rozsahu 48.340,-Kč a uznána ve výši 23.425,-Kč. Ve lhůtě pro podání incidenční žaloby pak věřitel vzal svou třetí dílčí pohledávku v popřeném rozsahu zpět, což vzal soud usnesením na vědomí. Z těchto důvodů pak soud neměl rozhodnout o odmítnutí celé přihlášky pohledávek, když po zpětvzetí části popřené pohledávky již zbylá výše popření nepředstavovala více než 50 % přihlášených pohledávek.

Podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ ), rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Soud postupoval ve smyslu § 95 IZ a rozhodl ve výroku označené usnesení zrušit, neboť v daném případě napadené rozhodnutí není rozhodnutím o nařízení předběžného opatření nebo rozhodnutím ve věci samé, odvolání věřitele je zcela vyhověno, neboť věřitel doložil, že jde o pohledávky, které se do insolvenčního řízení nemusejí přihlašovat ve smyslu ustanovení § 165 IZ a není proto důvod k odmítnutí dané přihlášky pohledávek pro její opožděnost. Postup dle ust. § 95 IZ shledal insolvenční soud v daném případě jako vhodný z tohoto důvodu, aby byly naplněny zásady, na nichž spočívá insolvenční řízení, tj. se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení dlužníkových věřitelů (ust. § 5 písm. a/ IZ).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 11. 11. 2014

JUDr. Pavel Boukal v. r. asistent soudce

Za správnost vyhotovení: Kristýna Langerová