KSBR 45 INS 4544/2016-A-12
Na všech podání v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 45 INS 4544/2016-A-12

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem Mgr. Lenkou Boháčkovou v insolvenční věci dlužníka: Richard anonymizovano , anonymizovano , bytem Palackého třída 2281/111, 612 00 Brno, o odvolání dlužníka

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 45 INS 4544/2016-A-10 ze dne 15.4.2016 s e z r u š u j e .

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Brně č.j.-A-10 ze dne 15.4.2016 bylo rozhodnuto o uložení povinnosti dlužníka zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50 000,--Kč do tří dnů od nabytí právní moci tohoto usnesení . V odůvodnění soud uvedl, že složení zálohy je nezbytné, jelikož úpadek dlužníka nelze řešit oddlužením, neboť nejméně jeden ze závazků pochází z podnikatelské činnosti dlužníka.

Dne 4.5.2016 bylo soudu doručeno včasné odvolání navrhovatele-dlužníka do výše citovaného usnesení, ve kterém odvolatel namítá, že věřitel Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, se sídlem Roškotova 1, Praha 4, k výzvě soudu sdělila, že souhlasí s řešením dlužníkova úpadku oddlužením. Obsahem insolvenčního spisu je souhlas tohoto věřitele doručený soudu dne 11.4.2016, respektive sdělení, že věřitel bude respektovat rozhodnutí soudu o řešení dlužníkova úpadku oddlužením.

Podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ) rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Samosoudce po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo, a dospěl k závěru, že odvolání je v této fázi řízení důvodné.

Dlužník doložil insolvenčnímu soudu, že dotčený věřitel, vůči němuž jde o závazek z podnikání dlužníka, s oddlužením v podstatě souhlasí; lze tedy dospět k závěru, že dlužník podmínku pro povolení oddlužení vymezenou cit. ust. § 389 odst. 2 písm. a) IZ splňuje. Vzhledem k výše uvedenému není namístě z tohoto důvodu řešení dlužníkova úpadku konkursem za současného zaplacení zálohy ve výši 50 000,--Kč.

Soud tedy odvolání v plném rozsahu vyhověl a napadené rozhodnutí zrušil v souladu s výše cit. ust. § 95 IZ.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu.

Krajský soud v Brně dne 12. 5. 2016

Mgr. Lenka Boháčková v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Soňa Axmanová