KSBR 45 INS 4082/2012
KSBR 45 INS 4082/2012 29 NSČR 68/2013-A-57

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Krčmářem v insolvenční věci dlužnice Barbory Kotáskové, narozené 3. dubna 1975, bytem ve Vracově, Lipinská 698, PSČ 696 42, zastoupené JUDr. Alenou Plintovičovou, advokátkou, se sídlem v Kyjově, Masarykovo náměstí 11, PSČ 697 01, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 45 INS 4082/2012, o insolvenčním návrhu věřitele MIDESTA, s. r. o., se sídlem v Brně, Čechyňská 419/14a, PSČ 602 00, identifikační číslo osoby 27685098, zastoupeného Mgr. Markem Indrou, advokátem se sídlem v Brně, Čechyňská 361/16, PSČ 602 00, o dovolání dlužnice proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 2. května 2013, č. j. KSBR 45 INS 4082/2012, 2 VSOL 196/2013-A-52, takto:

Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením ze dne 23. ledna 2013, č. j.-A-37, rozhodl Krajský soud v Brně (dále jen insolvenční soud ) na základě insolvenčního návrhu věřitele (MIDESTA, s. r. o.) tak, že zjistil úpadek dlužnice (Barbory Kotáskové) [bod I. výroku], prohlásil konkurs na majetek dlužnice (bod II. výroku), určil, kdy nastávají účinky rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu (bod III. výroku), ustanovil insolvenčního správce (bod IV. výroku), rozhodl, že konkurs bude projednáván jako nepatrný (bod V. výroku), vyzval věřitele, kteří tak dosud neučinili, aby přihlásili své pohledávky do 30 dnů od rozhodnutí o úpadku (bod VI. výroku), nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů (body VII. a VIII. výroku), uložil dlužnici, aby do 10 dnů sestavila a odevzdala insolvenčnímu správci seznamy svého majetku a závazků (bod IX. výroku), uložil insolvenčnímu správci, aby do 29. března 2013 předložil seznam přihlášených pohledávek a do 5. dubna 2013 zprávu o své činnosti a zprávu o hospodářské situaci dlužnice (bod X. výroku) a oznámil, že rozhodnutí insolvenčního soudu budou zveřejňována v insolvenčním rejstříku (bod XI. výroku). K odvolání dlužnice Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu v bodech I., II. a IV. výroku. Proti usnesení odvolacího soudu podala dlužnice dovolání, jehož přípustnost opírá o ustanovení § 237 odst. 1 písm. c/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), ohlašuje dovolací důvody dle § 241a odst. 2 a 3 o. s. ř. a požaduje, aby Nejvyšší soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení. Pro rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení jsou ustanovení občanského soudního řádu o přípustnosti dovolání přiměřeně aplikovatelná dle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona). Pro dovolací řízení v této věci je pak rozhodný občanský soudní řád v aktuálním znění (účinném od 1. ledna 2013), což se podává z bodů 1. a 7., článku II., zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Dovolatelka přes přiléhavé poučení o dovolání v napadeném usnesení zjevně zakládá přípustnost dovolání na textu občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. prosince 2012 (od 1. ledna 2013 se ustanovení § 237 o. s. ř. nečlení na odstavce a písmena a ustanovení § 241a odst. 2 a 3 o. s. ř. neobsahuje žádné dovolací důvody). Zjevně i proto dovolání neobsahuje žádný údaj o tom, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání dle ustanovení § 237 o. s. ř., ve znění účinném od 1. ledna 2013 (§ 241a odst. 2 o. s. ř.). Předseda senátu Nejvyššího soudu proto v souladu s ustanovením § 243f odst. 2 o. s. ř. dovolání odmítl podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř., neboť v dovolacím řízení nelze pro tuto vadu pokračovat (srov. shodně např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. července 2013, sen. zn. 29 NSČR 51/2013, dostupné na webových stránkách Nejvyššího soudu). Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 28. srpna 2013

JUDr. Zdeněk K r č m á ř, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Lucie Žouželová