KSBR 45 INS 3772/2012
KSBR 45 INS 3772/2012 3 VSOL 155//2012-A-10

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužnice Jaroslavy anonymizovano , anonymizovano , bytem Konice, Zahradní 690, PSČ 798 52, o insolvenčním návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20.2.2012, č.j. KSBR 45 INS 3772/2012-A-4, takto:

Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, podle ustanovení § 128 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), odmítl insolvenční návrh dlužnice.

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že podání dlužnice ze dne 2.2.2012, doručené soudu dne 17.2.2012, nesplňuje základní náležitosti insolvenčního návrhu, neboť v návrhu chybí vylíčení rozhodujících skutečností, které by osvědčovaly úpadek nebo hrozící úpadek dlužnice. Insolvenční návrh neobsahuje konkrétní údaje o věřitelích dlužnice, věřitelé dlužnice nejsou jednoznačně a nezaměnitelně označeni tak, aby byla možná jejich identifikace. Insolvenční návrh také postrádá vylíčení konkrétních skutkových okolností, z nichž by insolvenční soud (shledal-li by je pravdivými) mohl uzavřít, že dlužnice má více věřitelů, kteří vůči ní mají pohledávky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, a že dlužnice tyto své závazky není schopna plnit. Dlužnice pouze uvedla, že má čtyři závazky a tři věřitele, z návrhu však není seznatelné, zda a po jakou dobu jsou tyto závazky po lhůtě splatnosti a z jakého důvodu tyto závazky dlužnice není schopna 3 VSOL 155//2012-A-10 platit. Seznam závazků, tvořící povinnou přílohu insolvenčního návrhu, z něhož by bylo možno dovodit splatnost těchto závazků, k insolvenčnímu návrhu připojen nebyl. Insolvenční návrh tak má vady, pro které nelze v řízení pokračovat.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání (dvě podání ze dne 28.2.2012), v němž uvedla, že důvodem je nové podání návrhu na povolení oddlužení kdy byl doplněn bod 06 v kolonce návrhu dlužníku, kde byly uvedeny celkové dlužné pohledávky vůči věřitelům, kde byly rozepsány pohledávky u jednotlivých závazků vůči věřitelům . Podání dlužnice současně obsahuje údaj o tom, že čestně prohlašuje, že tyto závazky nepodléhají a také nevznikly za dobu podnikání, protože nikdy zaměstnance neměla a také nikdy nepodnikala.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ, se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání dlužnice není důvodné.

Podle obsahu spisu podala dlužnice insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení formou splátkového kalendáře. V insolvenčním návrhu označila celkem tři věřitele a v bodě 06 formulářového návrhu na povolení oddlužení, který je vymezen pro insolvenční návrh, uvedla, že je v úpadku a navrhuje řešit úpadek oddlužením formou plnění splátkového kalendáře. Skutkově tvrdila, že má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopna splácet. V současné době má čtyři věřitele s pohledávkami o objemu 79.220,-Kč, tyto pohledávky jsou již delší dobu po splatnosti a navyšují se o příslušenství. Ze svých příjmů není schopna plnit své závazky a v plném rozsahu je uhradit. V bodě 18 popsala závazky, z nichž nevyplývá právo na uspokojení ze zajištění-nevykonatelné, celkem označila čtyři závazky (tři věřitele), s tím, že pouze uvedla označení věřitele- Ge Money Multiservis s uvedením čísla smluv (3456527533 a 3232525379), Provident s označením čísla smlouvy 384501650 a Profi Credit s označením čísla smlouvy 9100225332, ke každému závazku pak uvedla výši tohoto závazku. K návrhu připojila čestné prohlášení , v němž uvedla, že tyto závazky vůči věřitelům nepodléhají a také nevznikly za dobu podnikání, protože nikdy zaměstnance neměla a nepodnikala, dále seznam majetku, který není předmětem zajišťovacích práv , obsahující údaj o čestném prohlášení, že majetek sepsaný je úplný a správný, potvrzení o příjmech pro účely žádosti o dávky státní sociální podpory a výpis z evidence rejstříku trestů. 3 VSOL 155//2012-A-10

Odvolací soud shodně se soudem prvního stupně dospěl k závěru, že insolvenční návrh dlužnice neobsahuje úplné vylíčení rozhodujících skutečností osvědčujících její úpadek.

Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí ze dne 27.1.2010, sen. zn. 29 NSČR 1/2008 (jež bylo uveřejněno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 88/2010) formuloval a odůvodnil závěr, že v poměrech insolvenčního návrhu podaného dlužníkem, který není podnikatelem, se rozhodujícími skutečnostmi, které osvědčují úpadek dlužníka, rozumí vylíčení konkrétních okolností, z nichž insolvenční soud (shledá-li je pravdivými) bude moci uzavřít, že dlužník má více věřitelů (nejméně dva), kteří vůči němu mají pohledávky (vůči nimž má peněžité závazky), jež jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit. V otázce (ne)schopnosti dlužníka plnit uvedené závazky (§ 3 odst. 1, písm. c/ IZ) přitom může být konkrétní dlužníkovo tvrzení v insolvenčním návrhu, z nějž takový úsudek plyne, nahrazeno tvrzením, z nějž lze dovodit, že dlužník zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo tvrzením, z nějž lze dovodit, že dlužník tyto závazky neplní po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti, anebo tvrzením, z nějž lze dovodit, že uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku není možné dosáhnout výkonem rozhodnutí nebo exekucí.

V posuzované věci z insolvenčního návrhu dlužnice lze dovodit první znak úpadku, tj. mnohost věřitelů, když dlužnice ve svém insolvenčním návrhu označila (byť ne přesně, v souladu s ust. § 103 odst. 1 IZ) tři věřitele, vůči nimž má celkem čtyři závazky. Z bodu 18 formulářového návrhu plyne, že všechny označené závazky dlužnice jsou nevykonatelné. K tomu, aby bylo možno uzavřít, že tyto nevykonatelné závazky dlužníka, nejméně u dvou věřitelů, jsou více jak 30 dnů po lhůtě splatnosti, však chybí v insolvenčním návrhu údaj o splatnosti alespoň dvou závazků dlužnice popsaných v bodě 18 či uvedení jiného konkrétního údaje, z něhož lze na to, že závazky jsou více jak 30 dnů po lhůtě splatnosti, alespoň usuzovat. Skutečnosti, z nichž by bylo možno dovodit, že jsou naplněny znaky úpadku podle ust. § 3 odst. 1, písm. b) a písm. c) IZ, nevyplývají ani z bodu 06 formulářového návrhu, v němž dlužnice popisuje důvody, které vedly k úpadku, neuvádí však žádné konkrétní údaje ohledně splatnosti svých závazků a ani taková tvrzení, z nichž by bylo možno dovodit naplnění některé z domněnek platební neschopnosti podle ust. § 3 odst. 2 IZ.

Odvolací soud proto shodně se soudem prvního stupně uzavírá, že insolvenční návrh dlužnice neobsahuje všechny náležitosti a pro tyto nedostatky nemůže být věcně projednán. Soud prvního stupně tudíž nepochybil, pokud insolvenční návrh dlužnice podle ust. § 128 odst. 1 IZ odmítl.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil (§ 219 o.s.ř.). 3 VSOL 155//2012-A-10

Poučení: Proti tomuto usnesení j e přípustné dovolání ve lhůtě do dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však též doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná dlužnici běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 27. dubna 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu