KSBR 45 INS 32419/2013-A-14
Č. j. KSBR 45 INS 32419/2013-A-14

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem Mgr. Lenkou Boháčkovou v insolvenční věci navrhovatele-dlužníka: Pavel anonymizovano , anonymizovano , r.č. 650524/2161, bytem Dražka 34, 675 55 Hrotovice

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 45 INS 32419/2013-A-6 ze dne 18.11. 2013 o uložení zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení, s e r u š í .

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem doručeném soudu dne 15. 11. 2013 se dlužník domáhá rozhodnutí o svém úpadku a jako řešení navrhuje oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Usnesením Krajského soudu v Brně č.j.-A-6 ze dne 18.11. 2013 rozhodl insolvenční soud tak, že uložil navrhovateli-dlužníku, aby ve lhůtě 3 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 20.000,--Kč.

Proti tomuto rozhodnutí podal navrhovatel-dlužník dne 27.11.2013 včasné odvolání, ve kterém sdělil, že výše zálohy je v současné době nad jeho finanční možnosti.

Podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ ), rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Soud prvního stupně postupoval ve smyslu § 95 IZ a ve výroku označené usnesení zrušil, neboť v daném případě napadené rozhodnutí není rozhodnutím o nařízení předběžného opatření nebo rozhodnutím ve věci samé a odvolání navrhovatele-dlužníka je zcela vyhověno. Dnem 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č. 294/2013 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jen IZ , mimo jiné i ust. § 108 odst. 1 IZ. Podle ust. §

108 odst. 1 IZ insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli-zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení.

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti odpadl důvod, aby soud trval na složení předmětné zálohy na náklady insolvenčního řízení, když po právní moci tohoto usnesení je možno bez zbytečného odkladu rozhodnout o úpadku dlužníka a povolit jeho oddlužení. Postup dle ust. § 95 IZ shledal insolvenční soud v daném případě jako vhodný z tohoto důvodu, aby byly naplněny zásady, na nichž spočívá insolvenční řízení, tj. dosáhlo se především rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení dlužníkových věřitelů (ust. § 5 písm. a/ IZ).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně pracoviště Husova 15, 601 95 Brno dne 8.1.2014

Mgr. Lenka Boháčková v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Kristýna Langerová