KSBR 45 INS 31948/2013-A-6
Č. j. KSBR 45 INS 31948/2013-A-6

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl asistentkou soudce Mgr. Alexandrou Chapman v insolvenční věci dlužníka : David anonymizovano , anonymizovano , bytem 679 13, Sloup 1

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 45 INS 31948/2013-A-4 ze dne 14. 11. 2013 o uložení povinnosti dlužníku zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč s e r u š í .

Odůvodnění:

Návrhem na povolení oddlužení ze dne 9.11.2013, jenž byl současně podán jako insolvenční návrh a jenž byl soudu doručen dne 12.11.2013, se dlužník domáhá, aby soud rozhodl o úpadku a současně o povolení oddlužení.

Usnesením Krajského soudu v Brně č.j.-A-4 ze dne 14. 11. 2013 insolvenční soud uložil dlužníku, aby ve lhůtě 3 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

Proti výše uvedenému rozhodnutí podal dlužník ve stanovené lhůtě odvolání, ve kterém žádá zrušení vydaného rozhodnutí. V odvolání doručeném soudu dne 21.11.2013 odvolatel namítal, že soud pochybil, když nevzal v úvahu veškeré přílohy návrhu a současně soudu vytknul, že návrh nebyl dostatečně prostudován.

Podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ ) rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Po zjištění, že odvolání je podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, soud přezkoumal napadené usnesení a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné. Insolvenční soud shledal a dal tím za pravdu odvolateli, že napadené usnesení vykazuje nesprávné vyčíslení příjmů dlužníka a že povinnost uhradit zálohu dlužníkovi neměla být napadeným usnesením uložena. Soud postupoval ve smyslu ust. § 95 IZ a odvolání v plném rozsahu vyhověl. Výrokem tohoto usnesení shora citované usnesení zrušil.

P o u č e n í : Proti výroku tohoto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, a to prostřednictvím soudu zdejšího.

Krajský soud v Brně dne 26.11.2013

Mgr. Alexandra Chapman v.r. asistentka soudce

Za správnost vyhotovení: Kristýna Langerová