KSBR 45 INS 30932/2015-B-33
Jednací číslo: KSBR 45 INS 30932/2015-B-33

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl asistentem soudce Mgr. Tomášem Tankó v insolvenční věci dlužníka: Jaroslav anonymizovano , anonymizovano , IČO: 18172652, bytem Lesní čtvrť 407, 763 16 Fryšták,

o návrhu Aleny anonymizovano , bytem Lesní čtvrť 407, 763 16 Fryšták, na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty,

takto:

Insolvenční soud p o v o l u j e Aleně anonymizovano , bytem Lesní čtvrť 407, 763 16 Fryšták, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to ohledně majetku uvedeného v soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne 1. 4. 2016, specifikovaného v kategorii Nemovitosti pod položkou č. 1.1 a 1.2.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 21. 4. 2016, doručeném insolvenčnímu soudu dne 5. 5. 2016, se matka dlužníka, Alena anonymizovano , bytem Lesní čtvrť 407, 763 16 Fryšták (dále jen navrhovatel ), domáhá rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dle ust. § 295 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) v platném znění (dále jen IZ ), a to konkrétně ohledně majetku uvedeného ve výroku tohoto usnesení. Svoji žádost navrhovatel odůvodnil tím, že shora uvedený majetek zajišťuje bydlení jak pro navrhovatele, tak pro jeho syna a rodinu syna.

Dle ust. § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Dle ust. § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru, může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala. isir.justi ce.cz

Podáním ze dne 29. 4. 2016, insolvenčnímu soudu doručeném dne 5. 5. 2016, zástupce věřitelů sdělil, že s případným prodejem ve výroku uvedeného majetku navrhovateli souhlasí, pokud bude navrhovatelem předložena nejvyšší nabídka.

Insolvenční soud veden zásadami insolvenčního řízení uvádí, že pokud navrhovatel nabídne nejvyšší nabídku za výše uvedený majetek dlužníka, dosáhne se rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů. V daném případě jsou splněny podmínky stanovené v ust. § 295 odst. 3 IZ. Proto soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze osoba, která návrh podala, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu (ustanovení § 295 odst. 3 IZ).

Je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem (ustanovení § 74 odst. 2 IZ).

Krajský soud v Brně dne 1. 6. 2016 Mgr. Tomáš Tankó v. r. asistent soudce Za správnost vyhotovení: Soňa Axmanová