KSBR 45 INS 30619/2015-A-7
Číslo jednací: KSBR 45 INS 30619/2015-A-7

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem Mgr. Lenkou Boháčkovou v insolvenční věci dlužníka: Pavel anonymizovano , anonymizovano , byte m Pekařská 19, 602 00 Brno, o odvolání dlužníka takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 45 INS 30619/2015-A-5 ze dne 10. 12. 2015 s e z r u š u j e .

Od ůvo d ně n í:

Usnesením Krajského soudu v Brně č.j.-A-5 ze dne 10. 12. 2015 bylo rozhodnuto o uložení povinnosti dlužníku Pavlu Zajíčkovi, anonymizovano , bytem Pekařská 19, 602 00 Brno, zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50 000,--Kč do tří dnů od nabytí právní moci tohoto usnesení . V odůvodnění soud uvedl, že složení zálohy je nezbytné, jelikož úpadek dlužníka nelze řešit oddlužením, neboť několik závazků pochází z podnikatelské činnosti dlužníka. Napadané rozhodnutí bylo vydáno asistentem soudce.

Dne 22. 12. 2015 bylo soudu doručeno včasné odvolání navrhovatele-dlužníka do výše citovaného usnesení, ve kterém odvolatel namítá, že napadané usnesení vydal asistent soudce bez výslovného pověření soudce. Dále odvolatel namítá, že Krajský soud v Brně rozhoduje místo věřitelů a přisvojuje si tak jejich rozhodovací právo u dlužníku, kteří mají dluhy z podnikání, když dle odvolatele o způsobu řešení úpadku dlužníka mají rozhodovat věřitelé na schůzi věřitelů.

Podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ) rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Samosoudce po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo, a dospěl k závěru, že odvolání je v této fázi řízení důvodné.

Vzhledem k tomu, že ve spise nebylo založeno písemné pověření pro asistenta soudce, lze přisvědčit argumentaci odvolatele, že napadané usnesení bylo vydáno osobou neoprávněnou.

Ohledně dluhů z podnikání a rozhodování o způsobu řešení úpadku dlužníka, soud podotýká, že rozhodování Krajského soudu v Brně je v souladu se zákonem, bez jakékoliv svévole, a je plně v souladu s rozhodovací praxí Vrchního soudu v Olomouci, přičemž odkaz na judikaturu Vrchního soudu v Olomouci se nachází i v napadeném usnesení.

Soud tedy odvolání vyhověl a napadené rozhodnutí zrušil v souladu s výše cit. ust. § 95 IZ, protože napadeným rozhodnutím rozhodla osoba k tomu neoprávněná.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu.

Krajský soud v Brně dne 7. 1. 2016

Mgr. Lenka Boháčková v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Markéta Hradecká, DiS.