KSBR 45 INS 3021/2012
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Váš dopis zn.: KSBR 45 INS 3021/2012 Ze dne: Krajský soud v Brně Naše spis.zn.: 3 VSOL 399/2012-A-23 Husova 15 Vyřizuje: Vladimíra Kvapilová 601 95 BRNO telefon: 585532321 e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 31.5.2012

Vrácení spisu bez věcného vyřízení

Vracíme spis sp.zn.bez věcného vyřízení.

Odvolacímu soudu byl předložen spis k rozhodnutí o odvolání insolvenčního navrhovatele-věřitele Jana Lefnera proti výroku XIII. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25.4.2012 č.j.-A-18, jímž byla věřiteli uložena povinnost zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím soudu o insolvenčním návrhu ve výši 2.000,-do tří dnů od právní moci usnesení.

Z ustanovení § 138 odst. 1 o.s.ř. vyplývá, že předseda senátu, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva, může přiznat účastníkovi zcela nebo zčásti osvobození od soudních poplatků, a to na základě žádosti účastníka, kterou lze podat až do doby pravomocného skončení řízení. O tom, že může požádat o osvobození od soudních poplatků, je soud povinen účastníka poučit za podmínek uvedených v § 119a odst. 4 o.s.ř. nebo v souvislosti s vyměřováním soudních poplatků.

V daném případě napadl insolvenční navrhovatel rozhodnutí insolvenčního soudu o uložení povinnosti zaplatit soudní poplatek odvoláním s odůvodněním vlastní nesolventnosti , tedy (podle obsahu podání) se domáhá osvobození od placení soudního poplatku pro své nepříznivé majetkové poměry. 3 VSOL 399/2012-A-23

Je proto zapotřebí, aby soud prvního stupně nejprve o této žádosti podle ustanovení § 138 odst. 1 o.s.ř. rozhodl.

V závislosti na tom, jaký závěr v tomto směru učiní (a v důsledku toho neshledá-li důvod pro postup podle ustanovení § 95 insolvenčního zákona), lze spis opětovně předložit odvolacímu soudu s novou předkládací zprávou.

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu