KSBR 45 INS 29152/2015-B-127
Jednací číslo: KSBR 45 INS 29152/2015-B-127

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem Mgr. Lenkou Boháčkovou v insolvenční věci dlužníka: TERM, spol. s r. o., se sídlem Hájecká 12, 618 00 Brno, IČO: 415 39 460, práv. zast. Mgr. Petrem Houžvičkou, advokátem, se sídlem Jana Palacha 121/8, 690 02 Břeclav,

o schválení reorganizačního plánu

takto:

I. Reorganizační plán ze dne 25.8.2016, tak jak byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku dne 26.8.2016 jako dokument B-79 a B-80, insolvenční soud schvaluje.

II. Reorganizační plán označený ve výroku I. tohoto rozhodnutí je účinný, jakmile rozhodnutí o jeho schválení nabylo právní moci.

III. Insolvenční soud ukládá dlužníkovi povinnost informovat insolvenčního správce o svých právních úkonech, o plnění reorganizačního plánu a o své jiné činnosti podle reorganizačního plánu. Písemné zprávy o běžných úkonech při podnikatelské činnosti a zprávy o plnění dlouhodobých nebo opakujících se činností je dlužník povinen předkládat insolvenčnímu správci souhrnně nejméně jednou za měsíc, a to ode dne účinnosti reorganizačního plánu.

Odůvodnění:

Dne 23.11.2015 bylo u Krajského soudu v Brně zahájeno insolvenční řízení o insolvenčním návrhu dlužníka, který podal insolvenční návrh a navrhnul jako způsob řešení svého úpadku reorganizaci. Účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly zveřejněním vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku dne 23. 11. 2015 ve 14:57 hodin.

Usnesením ze dne 21.1.2016 č.j.-A-26, ve znění opravného isir.justi ce.cz usnesení č.j.-A-28 ze dne 27.1.2016, insolvenční soud rozhodl o úpadku dlužníka; insolvenčním správcem byla ustavena AB insolvence, v.o.s., IČO: 24738115, se sídlem Na Poříčí 1046/24, 110 00 Praha 1. Na den 15.4.2016 soud nařídil přezkumné jednání a svolal první schůzi věřitelů.

Schůze věřitelů přijala kvalifikovanou většinou hlasů zajištěných i nezajištěných věřitelů usnesení o řešení úpadku dlužníka reorganizací. Schůze věřitelů určila i osobu znalce k ocenění majetkové podstaty a to společnost Ostravská znalecká, a.s., IČO: 26838745, se sídlem Poděbradova 2738/16, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava.

Usnesením č.j.-B-45 ze dne 21.4.2016 soud povolil reorganizaci dlužníka, stanovil dlužníkovi lhůtu k předložení reorganizačního plánu a dále ustanovil znalce určeného schůzí věřitelů, jemuž uložil provést ocenění majetkové podstaty dlužníka.

Dne 20.6.2016 předložil znalec znalecký posudek, který byl projednán schůzí věřitelů konanou dne 23.9.2016 a kvalifikovanou většinou hlasů byl posudek schválen.

Insolvenční soud vydal dne 23.9.2016 pod č.j.-B-87 usnesení, kterým určil cenu majetkové podstaty.

Dne 26.8.2016 předložil dlužník reorganizační plán.

Dne 18. 10. 2016 byla dlužníkem předložena zpráva o reorganizačním plánu, kterou soud schválil usnesením č.j. B-105 ze dne 24.10.2016.

Dne 11. 11. 2016 se konala schůze věřitelů nařízená usnesením soudu ze dne 6. 9. 2016 s programem: projednání reorganizačního plánu a hlasování o jeho přijetí ve skupinách věřitelů, stanovených reorganizačním plánem.

Proti reorganizačnímu plánu nebyly žádným z věřitelů vzneseny námitky a připomínky, dlužník jej nikterak nezměnil ani nedoplnil; před schůzí věřitelů se dlužník podáním ze dne 9.11.2016 vyjádřil k námitkám a sporným otázkám obsaženým ve zprávě insolvenčního správce ze dne 1.11.2016.

Hlasování o reorganizačním plánu proběhlo ve skupinách věřitelů takto: l. skupina A-zajištěný věřitel č. 67, MIDESTA, s.r.o. , pro přijetí reorganizačního plánu 2. skupina B-zajištěný věřitel č. 27: UniCredit Leasing, a.s. , pro přijetí reorganizačního plánu, platný hlasovací lístek 3. skupina C-zajištěný věřitel č. 21: IFIS investiční fond, a.s. ,pro přijetí reorganizačního plánu 4. skupina D-zajištěný věřitel č. 34: Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno II , pro přijetí reorganizačního plánu

5. skupina E-zajištěný věřitel č. 53 Deugro(CZ) s.r.o., pro přijetí reorganizačního plánu, platný hlasovací lístek 6. skupina F-věřitelé dle ust. § 335 insolvenčního zákona Jednatel Ing. Michal Umlášek je jediným společníkem a jednatelem dlužníka, který má 100 % obchodní podíl-žádná pohledávka přihlášena nebyla. Ve smyslu § 347 odst. 2 IZ platí, že tato skupina reorganizační plán přijala. Dlužník je předkladatelem reorganizačního plánu, není potřeba hlasování. 7. skupina G-nezajištění věřitelé: způsob hlasování-hlasovací lístky: věř. č. 18 BOTY BEDA s.r.o.-pro přijetí reorganizačního plánu věřl č.37 F.I.V. E. BIANCHI s.p.a.-pro přijetí reorganizačního plánu způsob hlasování-osobně při jednání: věřitel č. 21 IFIS investiční fond, a.s.-pro přijetí reorganizačního plánu věřitel č. 34 Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno II-pro přijetí reorganizačního plánu věřitel č. 30 Petr Vaníček-pro přijetí reorganizačního plánu věřitel č. 28 Emeeritus Management OÜ-pro přijetí reorganizačního plánu věřitel č. 36 SCARPE INTERNATIONAL CO., LIMITED-pro přijetí reorganizačního plánu věřitel č. 65 Jan Jerson-pro přijetí reorganizačního plánu

Podle § 344 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ) (1) Není-li dále stanoveno jinak, k projednání reorganizačního plánu a hlasování o jeho přijetí dochází na schůzi věřitelů, která je svolána jen za tímto účelem. O přijetí reorganizačního plánu se v takovém případě hlasuje ve skupinách věřitelů, stanovených reorganizačním plánem. (2) Dlužníku a insolvenčnímu správci doručí insolvenční soud předvolání na schůzi věřitelů podle odstavce 1 do vlastních rukou s poučením o nezbytnosti jejich účasti. (3) Schůzi věřitelů k projednání a přijetí reorganizačního plánu insolvenční soud nesvolá nebo již svolanou schůzi věřitelů zruší, jestliže mimo schůzi věřitelů hlasovala o přijetí reorganizačního plánu každá jím stanovená skupina věřitelů nebo považuje-li se reorganizační plán podle tohoto zákona za přijatý bez hlasování.

Podle § 345 IZ (1) O přijetí reorganizačního plánu mohou věřitelé hlasovat i mimo schůzi věřitelů, a to i před podáním návrhu na povolení reorganizace nebo i před podáním insolvenčního návrhu, jestliže měli možnost seznámit se s informacemi, které svým obsahem a rozsahem odpovídají informacím, které musí být obsaženy ve zprávě o reorganizačním plánu; tím není dotčena informační povinnost dlužníka, jehož účastnické cenné papíry jsou kótované, podle zvláštního právního předpisu. (2) Výsledky hlasování dosažené mimo schůzi věřitelů se připočtou k výsledkům hlasování dosaženým na schůzi věřitelů. Je-li rozpor mezi hlasováním věřitele mimo schůzi věřitelů a jeho hlasováním na schůzi věřitelů, považuje se za rozhodné hlasování věřitele na schůzi věřitelů; o tom insolvenční soud tohoto věřitele neprodleně vyrozumí.

Podle § 346 IZ (1) Hlasují-li věřitelé o přijetí reorganizačního plánu mimo schůzi věřitelů po zahájení insolvenčního řízení, k jejich hlasu se přihlíží jen tehdy, hlasují-li písemně, podáním výslovně označeným jako "Hlasovací lístek", které nesmí obsahovat žádný jiný procesní úkon, ze kterého je nepochybné, jak hlasovali, a na kterém je úředně ověřena pravost jejich podpisu, a bylo-li toto podání obsahující všechny náležitosti doručeno insolvenčnímu soudu nejpozději v den předcházející schůzi věřitelů; § 43 občanského soudního řádu se nepoužije. (2) Hlasují-li věřitelé o přijetí reorganizačního plánu mimo schůzi věřitelů před zahájením insolvenčního řízení, k jejich hlasu se přihlíží jen tehdy, hlasují-li písemně, podáním výslovně označeným jako "Hlasovací lístek", které nesmí obsahovat žádný jiný právní úkon, ze kterého je nepochybné, jak hlasovali, a na kterém je úředně ověřena pravost jejich podpisu, a bylo-li toto podání obsahující všechny náležitosti doručeno dlužníku nejpozději posledního dne lhůty, kterou dlužník k tomuto účelu stanovil a známým věřitelům písemně oznámil; tato lhůta nesmí být kratší než 15 dnů. (3) O tom, že k hlasování věřitele mimo schůzi věřitelů nelze přihlédnout z důvodů podle odstavců 1 a 2, tohoto věřitele neprodleně vyrozumí a) insolvenční správce, jde-li o hlasování po zahájení insolvenčního řízení, b) dlužník, jde-li o hlasování před zahájením insolvenčního řízení. (4) Náležitosti hlasovacího lístku stanoví prováděcí právní předpis.

Podle § 347 IZ (1) Jestliže se pro přijetí reorganizačního plánu vyslovila většina hlasujících věřitelů skupiny, jejíž pohledávky představují nejméně polovinu celkové jmenovité hodnoty pohledávek věřitelů této skupiny, platí, že tato skupina věřitelů reorganizační plán přijala. (2) Jde-li o skupinu věřitelů uvedených v § 335, platí, že tato skupina přijala reorganizační plán, jestliže se pro jeho přijetí vyslovila většina společníků nebo členů dlužníka; u dlužníka se základním kapitálem musí souhrnný podíl těchto společníků nebo členů dlužníka současně představovat alespoň dvě třetiny základního kapitálu dlužníka. (3) Má-li věřitel více pohledávek zařazených do různých skupin, hlasuje prostřednictvím každé takové pohledávky v těchto skupinách zvlášť. (4) Skupina věřitelů, jejichž pohledávky nejsou reorganizačním plánem dotčeny, se vždy považuje za skupinu, která reorganizační plán přijala; obdobně to platí pro jednotlivé věřitele této skupiny. (5) Pokud hlasující věřitel přijal nebo odmítl reorganizační plán v důsledku jednání, které je v rozporu se zákonem nebo jej obchází, rozhodne insolvenční soud, jestliže dosud neschválil reorganizační plán, i bez návrhu a po jednání, že se k hlasu tohoto věřitele nepřihlíží. Rozhodoval-li tento hlas o přijetí nebo odmítnutí reorganizačního plánu, nařídí insolvenční soud nové hlasování o přijetí reorganizačního plánu.

Z judikatury vyplývá, že reorganizační plán se považuje za přijatý každou ze skupin, pokud pro něj hlasuje většina členů této skupiny přítomných na schůzi věřitelů nebo hlasujících prostřednictvím hlasovacích lístků. Pro výsledek hlasování je vždy určující poměr dosažených hlasů vůči celkové výši pohledávek přítomných věřitelů (či dané skupiny věřitelů) s právem hlasu (viz usnesení Vrchního soudu v Praze 3 VPSH 324/2011-B-50).

Podle § 348 IZ (1) Insolvenční soud schválí reorganizační plán, jestliže a) je v souladu s tímto zákonem a jinými právními předpisy, b) lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že jím není sledován nepoctivý záměr, c) jej každá skupina věřitelů přijala nebo se podle § 347 odst. 4 považuje za skupinu, která jej přijala, d) každý věřitel podle něj získá plnění, jehož celková současná hodnota je ke dni účinnosti reorganizačního plánu stejná nebo vyšší než hodnota plnění, které by zřejmě obdržel, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkursem, ledaže přijímající věřitel souhlasí s nižším plněním, e) pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené byly uhrazeny nebo mají být podle reorganizačního plánu uhrazeny ihned poté, co se reorganizační plán stane účinným, ledaže bylo mezi dlužníkem a příslušným věřitelem dohodnuto jinak. (2) Insolvenční soud může schválit reorganizační plán, i když není splněna podmínka uvedená v odstavci 1 písm. c), jestliže reorganizační plán přijala alespoň jedna skupina věřitelů, s výjimkou skupiny věřitelů uvedených v § 335. Učiní tak za předpokladu, že reorganizační plán zajišťuje rovné zacházení s každou zjištěnou pohledávkou v rámci každé skupiny věřitelů, která jej nepřijala, je-li ve vztahu ke každé takovéto skupině reorganizační plán spravedlivý a lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že schválení a uskutečnění reorganizačního plánu nepovede k dalšímu úpadku dlužníka nebo k jeho likvidaci, ledaže je likvidace reorganizačním plánem předvídána.

Podle § 349 IZ (1) Reorganizační plán se považuje ve vztahu ke každé skupině zajištěných věřitelů, která ho nepřijala, za spravedlivý, mají-li podle něj věřitelé takové skupiny získat k zajištění svých pohledávek stejný nebo obdobný druh zajištění, v témže pořadí, ke stejnému nebo obdobnému majetku dlužníka, případně k jinému majetku dlužníka nejméně stejné hodnoty, stanovené ke dni účinnosti reorganizačního plánu a obdržet plnění, jehož současná hodnota ke dni účinnosti reorganizačního plánu se bude rovnat nejméně hodnotě zajištění stanovené ve znaleckém posudku. (2) Není-li dále stanoveno jinak, reorganizační plán se považuje ve vztahu ke každé skupině nezajištěných věřitelů, která ho nepřijala, za spravedlivý, jestliže podle něj má každý věřitel zařazený do takové skupiny získat plnění, jehož současná hodnota ke dni účinnosti reorganizačního plánu není nižší než jmenovitá hodnota jeho zjištěné pohledávky s úrokem ke dni účinnosti reorganizačního plánu, nebo jestliže podle něj žádný z věřitelů, jehož pohledávka je podřízena pohledávkám takové skupiny, neobdrží žádné plnění. (3) Reorganizační plán se považuje ve vztahu ke každé skupině věřitelů uvedených v § 335, která ho nepřijala, za spravedlivý, má-li podle něj každý z těchto věřitelů ke dni účinnosti reorganizačního plánu obdržet nejméně takové plnění, kterého by se mu zřejmě dostalo, kdyby po skončení insolvenčního řízení, ve kterém byl dlužníkův úpadek řešen konkursem, proběhla likvidace takového dlužníka. (4) Podmínka uvedená v odstavci 3 je splněna, jestliže na základě reorganizačního plánu některá skupina nezajištěných věřitelů nezíská plnění, jehož celková současná hodnota ke dni účinnosti reorganizačního plánu je alespoň stejná jako celková jmenovitá hodnota všech zjištěných pohledávek věřitelů zařazených do této skupiny včetně úroku k těmto pohledávkám ke dni účinnosti reorganizačního plánu.

Insolvenční soud má za zjištěné, že každá skupina věřitelů, tedy skupina A, B, C, D, E, F i G přijala reorganizační plán a to 100 % hlasů ve smyslu výše citovaných ust. IZ.

Na schůzi věřitelů bylo dlužníkovi uloženo, aby ve lhůtě do 5 dnů předložil soudu aktualizovaný seznam pohledávek za majetkovou podstatou a jim na roveň postavených se všemi zákonnými záležitostmi, tedy označením věřitelů, výše pohledávek a údaji o jejich splatnosti. Dlužník takto učinil podáním ze dne 15.11.2016; současně jeho doplněním bylo sděleno, že nemá žádné splatné neuhrazené závazky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou. Z podání a jeho příloh vyplývá, že dlužník má na účtech dostatek disponibilních finančních prostředků na úhradu všech splatných pohledávek za majetkovou podstatou, které budou hrazeny po účinnosti reorganizačního plánu.

Insolvenční soud má za to, že jsou splněny i další předpoklady pro schválení reorganizačního plánu soudem, uvedené v § 348 odst. 1 a odst. 2 IZ, tj. že -reorganizační plán je v souladu s insolvenčním zákonem a jinými právními předpisy -lze se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že jím není sledován nepoctivý záměr -reorganizační plán byl přijat každou skupinou věřitelů -každý věřitel podle něj získá plnění, jehož celková současná hodnota je ke dni účinnosti reorganizačního plánu stejná nebo vyšší než hodnota plnění, které by zřejmě obdržel, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkursem -pohledávky za podstatou budou uhrazeny ihned po účinnosti reorganizačního plánu ( pohledávky jim na roveň postavené dlužník neeviduje )

Insolvenční soud při schvalování reorganizačního plánu vychází především z ustanovení § 348 IZ. Nikdo z věřitelů nepředložil žádné konkrétní argumenty a dokumenty, které by svědčily proti schválení reorganizačního plánu, o kterých by soud eventuelně mohl provést dokazování. Insolvenční soud přezkoumal reorganizační plán včetně jeho příloh jak po stránce formální, tak věcné; dospěl k závěru, že neexistují žádné skutečnosti, ze kterých by bylo možné usuzovat na nepoctivý záměr dlužníka.

Insolvenční soud má za to, že nebyly zjištěny žádné okolnosti, pro které by měl být reorganizační plán insolvenčním soudem zamítnut.

S ohledem na všechny výše uvedené závěry a skutečnosti insolvenční soud rozhodl o schválení reorganizačního plánu předloženého dlužníkem a projednaném při schůzi věřitelů.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je přípustné odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení; dlužníkovi a insolvenčnímu správci bude toto rozhodnutí doručeno zvlášť (§ 75 IZ). Proti rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu mohou podat odvolání jen ti z věřitelů, kteří hlasovali pro odmítnutí reorganizačního plánu (§ 350 odst. 1 IZ). Odvolání se podává k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno.

(1) Reorganizační plán je účinný, jakmile rozhodnutí o jeho schválení nabylo právní moci, nebyla-li reorganizačním plánem jeho účinnost odložena na pozdější dobu nebo nerozhodl-li o jeho pozdější účinnosti insolvenční soud. (2) Rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu je závazné pro všechny účastníky insolvenčního řízení i pro další osoby, jejichž práva a povinnosti jsou reorganizačním plánem dotčeny. (3) Účinností reorganizačního plánu se ruší zákaz započtení pohledávek uvedený v § 324 odst. 3 (§ 352 odst. 3 IZ ).

(1) Od účinnosti reorganizačního plánu je oprávněn nakládat s majetkovou podstatou dlužník. Toto jeho oprávnění může být omezeno ve prospěch jiných osob pouze reorganizačním plánem; jiná omezení, ke kterým došlo ze zákona nebo rozhodnutím insolvenčního soudu v dosavadním průběhu insolvenčního řízení, účinností reorganizačního plánu zanikají. (2) Od účinnosti reorganizačního plánu se obnovuje výkon funkce valné hromady nebo členské schůze družstva, pokud z reorganizačního plánu nevyplývá něco jiného. Hlasovací práva spojená s obchodním podílem, cennými papíry nebo členstvím vykonávají osoby uvedené v reorganizačním plánu za podmínek tam stanovených; pokud v reorganizačním plánu tyto osoby nejsou uvedeny nebo stanovené podmínky nebyly splněny, vykonávají je osoby, kterým tato práva až dosud náležela. (3) Od účinnosti reorganizačního plánu se mění zakladatelský dokument nebo stanovy anebo jiné dokumenty upravující vnitřní poměry dlužníka a údaje, které se zapisují do obchodního rejstříku nebo jiného rejstříku právnických osob, a to způsobem, který je uveden v reorganizačním plánu. Tyto skutečnosti se zapisují do obchodního rejstříku na základě reorganizačního plánu, který se ukládá do sbírky listin. Ustanovení právních předpisů, které obecně upravují způsob změny zapisovaných skutečností, se přitom nepoužijí. (§ 353 IZ)

(1) Insolvenční správce zajistí, aby byly provedeny procesní úkony spojené s účinností reorganizačního plánu. Dlužníku s dispozičními oprávněními předá zprávu o své dosavadní činnosti a provede další úkony potřebné k tomu, aby dlužník s dispozičními oprávněními mohl vykonávat svá oprávnění. (2) V průběhu provádění reorganizačního plánu vykonává insolvenční správce dohled nad činností dlužníka. Zaměřuje se na doplňování seznamu majetku a závazků podle stavu řízení a na evidování činnosti dlužníka s dispozičními oprávněními. O výsledcích své činnosti pravidelně, nejméně však jednou za 3 měsíce, informuje insolvenční soud a věřitelský výbor. (3) Dlužník s dispozičními oprávněními je povinen informovat insolvenčního správce o svých právních úkonech, o plnění reorganizačního plánu a o své jiné činnosti podle reorganizačního plánu. Zprávy o běžných úkonech při podnikatelské činnosti a zprávy o plnění dlouhodobých nebo opakujících se činností podává souhrnně za časové úseky, stanovené reorganizačním plánem nebo rozhodnutím insolvenčního soudu. (4) Pokud jsou dispoziční oprávnění dlužníka omezena, vykonává je insolvenční správce. Stanoví-li reorganizační plán právní úkony, které může dlužník provést jen se souhlasem insolvenčního správce, jsou tyto úkony neplatné, pokud byly provedeny bez tohoto souhlasu. (§ 354 IZ). Týká-li se omezení dispozičních práv dlužníka nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí, vyrozumí o tom insolvenční správce příslušné katastrální pracoviště.

(1) Věřitelský výbor kontroluje provádění reorganizačního plánu dlužníkem s dispozičními oprávněními způsobem stanoveným v reorganizačním plánu, jakož i na základě zpráv insolvenčního správce. (2) Věřitelský výbor si může předem vyhradit, že některé právní úkony, které mají zásadní význam, může dlužník s dispozičními oprávněními uskutečnit jen s jeho předběžným souhlasem, i když nejsou uvedeny v reorganizačním plánu. (3) Věřitelský výbor je oprávněn navrhnout insolvenčnímu soudu opatření k odstranění nedostatků, které zjistil při své kontrolní činnosti, včetně opatření, která vedou ke skončení reorganizace. (§ 355 IZ.

(1) Není-li tímto zákonem nebo reorganizačním plánem stanoveno jinak, zanikají účinností tohoto plánu práva všech věřitelů vůči dlužníkovi a to i v případě, že svou pohledávku do insolvenčního řízení nepřihlásil; za věřitele dlužníka se považují osoby uvedené v reorganizačním plánu za podmínek v něm stanovených, včetně rozsahu jejich práv. (2) Účinností reorganizačního plánu zanikají práva třetích osob k majetku, který náleží do majetkové podstaty, a tato práva vznikají osobám uvedeným v reorganizačním plánu za podmínek v něm stanovených, není-li v tomto zákoně nebo v reorganizačním plánu stanoveno jinak. To platí i pro majetek, který podle reorganizačního plánu má připadnout osobě odlišné od dlužníka. Právo třetích osob na vyloučení věci nebo jiné majetkové hodnoty z majetkové podstaty tím není dotčeno. (3) Práva věřitelů vůči spoludlužníkům a ručitelům dlužníka zůstávají reorganizačním plánem nedotčena. (4) Má-li účinností reorganizačního plánu dojít ke vzniku, změně nebo zániku práv k majetku v majetkové podstatě, lze potřebné projevy vůle jednajících osob zahrnout do reorganizačního plánu. Jsou-li reorganizačním plánem dotčena práva, která se vkládají nebo zapisují do katastru nemovitostí nebo do jiného seznamu podle zvláštních právních předpisů, musí být tato práva v reorganizačním plánu přesně označena a uvedeno i znění záznamu. (§ 356)

Krajský soud v Brně dne 25. 11. 2016 Mgr. Lenka Boháčková v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Soňa Axmanová