KSBR 45 INS 28222/2015-B-9
Jednací číslo: KSBR 45 INS 28222/2015-B-9

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl asistentem soudce Mgr. Tomášem Tankó v insolvenční věci dlužníka: Anna anonymizovano , anonymizovano , bytem 675 57 Rouchovany 304,

o návrhu Radima anonymizovano , anonymizovano , bytem Rouchovany 304, 675 57 Rouchovany, na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty,

takto:

Insolvenční soud p o v o l u j e Radimu Papstovi, anonymizovano , bytem Rouchovany 304, 675 57 Rouchovany, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to ohledně majetku zapsaného v soupisu majetkové podstaty ze dne 25. 1. 2016, specifikovaného v oddílu Zajištěný majetek nemovitý pod položkou n1.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 16. 5. 2016, doručeném insolvenčnímu soudu dne 19. 5. 2016, se Radim Papst, anonymizovano , bytem Rouchovany 304, 675 57 Rouchovany (dále jen navrhovatel ), vnuk dlužníka, domáhal rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dle ust. § 295 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) v platném znění (dále jen IZ ), a to konkrétně ohledně majetku, který je specifikován ve výroku tohoto rozhodnutí. Svoji žádost odůvodnil tím, že shora uvedený majetek chce nabýt do vlastnictví, aby paní Anna anonymizovano , což je babička navrhovatele, mohla zůstat bydlet ve svém bytě a s ohledem na svůj věk se nemusela stěhovat.

Dle ust. § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Dle ust. § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru, může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala. isir.justi ce.cz

Navrhovatel ve svém podání také sdělil, že insolvenční správce ke dni podání návrhu eviduje pouze dva zájemce o předmětnou nemovitost, kdy navrhovatel podal vyšší nabídku, a dále, že obě nabídky byly insolvenčním správcem předloženy zajištěnému věřiteli, který souhlasí s nabídkou navrhovatele ve výši 410 000 Kč za předmětnou nemovitost specifikovanou výrokem tohoto rozhodnutí. Zajištěný věřitel by měl být z výtěžku uspokojen v plném rozsahu.

Insolvenční soud veden zásadami insolvenčního řízení uvádí, že navrhovatel nabídl za ve výroku uvedený majetek dlužníka nejvyšší cenu, a povolením výjimky se dosáhne rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů. Insolvenční soud také v působnosti věřitelského výboru s žádostí navrhovatele o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty souhlasí. V daném případě jsou splněny podmínky stanovené v ust. § 295 odst. 3 IZ. Proto soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze osoba, která návrh podala, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu (ustanovení § 295 odst. 3 IZ).

Je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem (ustanovení § 74 odst. 2 IZ).

Krajský soud v Brně dne 27. 5. 2016 Mgr. Tomáš Tankó v.r. asistent soudce

Za správnost vyhotovení: Karolína Kulková