KSBR 45 INS 27625/2013-A-6
Č. j. KSBR 45 INS 27625/2013-A-6

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl asistentkou soudce Mgr. Alexandrou Chapman o insolvenčním návrhu navrhovatele-dlužníka: Anna anonymizovano , anonymizovano , r.č. 855728/4659, bytem 696 71 Blatnička 181

o odvolání dlužníka

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 45 INS 27625/2013-A-4 ze dne 9. 10. 2013 o odmítnutí insolvenčního návrhu dlužníka s e z r u š u j e .

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem ze dne 3.10.2013, doručeným soudu dne 4.10. 2013, domáhal se dlužník, aby soud zjistil jeho úpadek a jako řešení navrhuje, aby byl prohlášen konkurs. Účinky insolvenčního řízení nastaly dne 4.10.2013 v 10,58 hodin.

Usnesením Krajského soudu v Brně č.j.-A-4 ze dne 9.10. 2013 rozhodl insolvenční soud tak, že insolvenční návrh dlužníka odmítnul.

Proti výše uvedenému rozhodnutí podal dlužník ve stanovené lhůtě odvolání, ve kterém žádá zrušení vydaného rozhodnutí. V odvolání doručeném soudu dne 29.10.2013 odvolatel namítal, že napadené usnesení bylo nesprávně odůvodněno, když insolvenční soud nevzal v potaz v návrhu uvedené skutečnosti osvědčující platební neschopnost dlužníka, údaje o splatnosti závazků dlužníka a současně soudu sdělil, že insolvenční návrh považuje za projednatelný.

Podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ ) rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Po zjištění, že odvolání je podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, soud přezkoumal napadené usnesení a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné. Insolvenční soud shledal a dal tím za pravdu odvolateli, že insolvenční soud návrh dlužníka nepřezkoumal správně a napadené usnesení i nesprávně odůvodnil a to v tom smyslu, že požadované údaje o splatnosti nejméně u dvou závazků dlužníka byly uvedeny jak v insolvenčním návrhu tak v přiloženém seznamu závazků. Soud postupoval ve smyslu ust. § 95 IZ a odvolání v plném rozsahu vyhověl. Výrokem tohoto usnesení shora citované usnesení zrušil.

P o u č e n í : Proti výroku tohoto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, a to prostřednictvím soudu zdejšího.

Krajský soud v Brně dne 4.11.2013

Mgr. Alexandra Chapman, v.r. asistentka soudce

Za správnost vyhotovení: Kristýna Langerová