KSBR 45 INS 26163/2014-A-7
Č. j. KSBR 45 INS 26163/2014-A-7

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl asistentem soudce JUDr. Pavlem Boukalem v insolvenční věci dlužníka: Jan anonymizovano , anonymizovano , bytem Svážná 21, 634 00, Brno,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 45 INS 26163/2014-A-5 ze dne 1. 10. 2014 o uložení zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení, s e r u š í .

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem ze dne 24. 9. 2014 se věřitel domáhá rozhodnutí o úpadku dlužníka.

Usnesením Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 45 26163/2014-A-5 ze dne 1. 10. 2014 rozhodl insolvenční soud tak, že uložil navrhovateli, aby ve lhůtě 3 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,--Kč.

Dne 17. 10. 2014 podal dlužník odvolání do výše uvedeného usnesení o uložení zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení, které bylo podáno ve stanovené lhůtě včas, ve kterém žádá, aby bylo napadené usnesení zrušeno z důvodu, že jeho závazky vůči Vojenské zdravotní pojišťovně nepocházejí z podnikatelské činnosti. K tomu dokládá výpis ze živnostenského rejstříku, ve kterém dokládá, že v rozhodném období měl přerušenu samostatnou výdělečnou činnost.

Podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ ), rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Soud postupoval ve smyslu § 95 IZ a rozhodl ve výroku označené usnesení zrušit, neboť v daném případě napadené rozhodnutí není rozhodnutím o nařízení předběžného opatření nebo rozhodnutím ve věci samé, odvolání dlužníka je zcela vyhověno a není proto v důsledku této skutečnosti důvod ke složení této zálohy. Postup dle ust. § 95 IZ shledal insolvenční soud v daném případě jako vhodný z tohoto důvodu, aby byly naplněny zásady, na nichž spočívá insolvenční řízení, tj. se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení dlužníkových věřitelů (ust. § 5 písm. a/ IZ).

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 3. 11. 2014

JUDr. Pavel Boukal v. r. asistent soudce

Za správnost vyhotovení: Kristýna Langerová