KSBR 45 INS 25514/2015-P10-7
Číslo jednací: KSBR 45 INS 25514/2015-P10-7

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem Mgr. Lenkou Boháčkovou v insolvenční věci dlužníka-manželů: Miroslav anonymizovano , anonymizovano a Alena anonymizovano , narozena 16. 4. 1967l, oba bytem 768 21 Střížovice 34,

o námitkách věřitele č. 9 ESSOX s.r.o., IČO: 26764652, se sídlem Senovážné nám. 231/7, 370 01 České Budějovice, proti usnesení č.j. KSBR 45 INS 25514/2015-P10-5 ze dne 13. 11. 2017

t a k t o:

Usnesení č.j. KSBR 45 INS 25514/2015-P10-5 ze dne 13. 11. 2017 se ruší.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením č.j.-P10-5 ze dne 13. 11. 2017 bylo rozhodnuto, že na místo původního věřitele ESSOX s.r.o., Senovážné nám. 231/7, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, IČO: 267 64 652, v s t o u p i l a dne 30. 10. 2017 do insolvenčního řízení jako nabyvatel jeho pohledávky společnost IFIS investiční fond, a.s., Vodičkova 791/41, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 243 16 717.

Proti tomuto usnesení podal věřitel č. 9 ESSOX s.r.o., IČO: 26764652, se sídlem Senovážné nám. 231/7, 370 01 České Budějovice (dále jen věřitel ), námitky, které odůvodňuje tím, že v tomto řízení navrhoval věřitel vstup nového věřitele pouze u přihlášky pohledávky č. 9 a nikoliv i u přihlášky č. 10.

Podle ust. § 9 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení nebo soudním řízení správním, proti němuž nelze podat odvolání, odpor nebo námitky podle občanského soudního řádu, může účastník řízení podat námitky do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy. O těchto námitkách rozhodne předseda senátu, který rozhodnutí vydané vyšším soudním úředníkem bez jednání potvrdí nebo změní. Proti rozhodnutí předsedy senátu o námitkách, o odmítnutí námitek nebo o zastavení námitkového řízení, není odvolání přípustné. Doručené rozhodnutí vyššího soudního úředníka, proti kterému již není možné podat námitky, je v právní moci. Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, použijí se na námitkové řízení ustanovení upravující odvolání podle občanského soudního řádu obdobně. isir.justi ce.cz

Podle ust. § 18 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nastane-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, se kterou právní předpisy spojují převod nebo přechod přihlášené pohledávky z původního věřitele na nabyvatele pohledávky, aniž původní věřitel ztrácí způsobilost být účastníkem řízení, insolvenční soud rozhodne, že místo tohoto věřitele vstupuje do insolvenčního řízení nabyvatel jeho pohledávky. Učiní tak na základě návrhu věřitele, který lze podat pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, a po písemném souhlasu nabyvatele jeho pohledávky. Převod nebo přechod pohledávky, který nevyplývá přímo z právního předpisu, je nutné doložit veřejnou listinou nebo listinou, na které je úředně ověřena pravost podpisů osob, které ji podepsaly.

Podle ust. § 18 odst. 2 IZ o návrhu podle odstavce 1 rozhodne insolvenční soud do 3 pracovních dnů ode dne, kdy mu takový návrh došel; ustanovení § 43 občanského soudního řádu se nepoužije. Nerozhodne-li insolvenční soud ve lhůtě podle věty první, má se po uplynutí této lhůty za to, že insolvenční soud vydal rozhodnutí, jímž návrhu vyhověl.

Podle ust. § 18 odst. 4 IZ rozhodnutí podle odstavců 1 a 3 se doručuje věřiteli, nabyvateli jeho pohledávky, dlužníku a insolvenčnímu správci; těmto osobám se doručuje zvlášť. Odvolání proti němu není přípustné, insolvenční soud však tímto rozhodnutím není vázán.

Insolvenční soud po prozkoumání dané věci došel k názoru, že námitky jsou důvodné, neboť napadené usnesení vydala soudní tajemnice, která tak učinila ve špatné přihlášce pohledávky věřitele. Argument věřitele, že rozhodnutí o vstupu nabyvatele pohledávky do řízení na místo věřitele mělo být vydáno pouze v přihlášce pohledávky č. 9 a nikoliv v přihlášce pohledávky č. 10 je správný. Dle názoru insolvenčního soudu nemělo být v přihlášce pohledávky č. 10 vůbec rozhodováno. I když tedy bylo nesprávně rozhodnuto o přihlášce pohledávky č. 10, tak dle § 18 odst. 4 IZ není insolvenční soud tímto rozhodnutím vázán, a proto nic nebrání tomu, aby insolvenční soud vyhověl námitkám věřitele a napadené usnesení zrušil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 9 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů).

Krajský soud v Brně dne 11. 12. 2017

Mgr. Lenka Boháčková v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská