KSBR 45 INS 25371/2015-A-10
Čj. KSBR 45 INS 25371/2015-A-10

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem Mgr. Lenkou Boháčkovou v insolvenční věci dlužníka-manželů: Martin anonymizovano , anonymizovano , IČO: 76255590, bytem 687 37 Polešovice 10, a Zuzana anonymizovano , anonymizovano , IČO: 02258421, bytem 687 37 Polešovice 10, o odvolání dlužníka

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 45 INS 25371/2015-A-7 ze dne 27.10.2015 s e z r u š u j e .

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Brně č.j.-A-7 ze dne 27.10.2015 bylo rozhodnuto o uložení povinnosti dlužníku-manželům: Martin anonymizovano , anonymizovano , IČO: 76255590, bytem 687 37 Polešovice 10, a Zuzana anonymizovano , anonymizovano , IČO: 02258421, bytem 687 37 Polešovice 10, zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50 000 Kč do tří dnů od nabytí právní moci tohoto usnesení. V odůvodnění soud uvedl, že složení zálohy je nezbytné, jelikož úpadek dlužníka-manželů nelze řešit oddlužením, neboť dlužník-manželé mají dluh z podnikání.

Dne 20.11.2015 bylo soudu doručeno včasné odvolání navrhovatele-dlužníka-manželů do výše citovaného usnesení, ve kterém odvolatelé namítají, že závazek z podnikání mají jen vůči Všeobecné zdravotní pojišťovně, která však nemá námitek k případnému schválení oddlužení a závazek z podnikání tak nebrání povolení oddlužení.

Podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ) rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Samosoudce po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo, a dospěl k závěru, že odvolání je v této fázi řízení důvodné.

Podáním doručeným insolvenčního soudu doručeným dne 12.11.2015 Všeobecná zdravotní pojišťovna vyjádřila souhlas s řešením úpadku dlužníka-manželů oddlužením.

Vzhledem k výše uvedenému není namístě z tohoto důvodu řešení dlužníkova úpadku konkursem za současného zaplacení zálohy ve výši 50 000 Kč.

Soud tedy odvolání v plném rozsahu vyhověl a napadené rozhodnutí zrušil v souladu s výše cit. ust. § 95 IZ.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu.

Krajský soud v Brně pracoviště Husova 15, 601 95 Brno dne 2. 12. 2015

Mgr. Lenka Boháčková v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Kristýna Langerová