KSBR 45 INS 24990/2013-A-9
Čj. KSBR 45 INS 24990/2013-A-9

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem Mgr. Lenkou Boháčkovou v insolvenční věci dlužníka: Zdeněk anonymizovano , anonymizovano , bytem 334 41, Dobřánky 502, o insolvenčním návrhu dlužníka o odvolání navrhovatele

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 45 INS 24990/2013-A-6 ze dne 29.10.2013, s e z r u š u j e .

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Brně č.j.-A-6 ze dne 29.10.2013 bylo rozhodnuto o zastavení insolvenčního řízení ve smyslu ust.§ 108 odst.3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ).

Dne 1.11.2013 bylo soudu doručeno včasné odvolání navrhovatele do výše citovaného usnesení, ve kterém odvolatel namítá, že došlo dne 24.10.2013 k pozdnímu uhrazení zálohy na náklady insolvenčního řízení a navrhuje, aby soud znovu návrh na povolení oddlužení projednal.

Podle ust. § 108 odst. 3 IZ, nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Podle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Samosoudce po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo, a dospěl k závěru, že odvolání je možno vyhovět.

Vzhledem k tomu, že záloha byla na účet Krajského soudu v Brně připsána prokazatelně ve výši 10 000,--Kč, jak vyplývá z výpisu z účtárny zdejšího soudu ze dne 30.10.2013, tedy ve výši, na kterou byl dlužník usnesením soudu ze dne 12.9.2013 vyzván, soud s ohledem na zásadu rychlosti a hospodárnosti insolvenčního řízení v souladu s výše cit.ust. odvolání vyhověl, předmětné usnesení zrušil a v řízení bude dále pokračováno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu.

Krajský soud v Brně pracoviště Husova 15, 601 95 Brno dne 4.11.2013

Mgr. Lenka Boháčková, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Kristýna Langerová