KSBR 45 INS 24604/2014-A-10
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 45 INS 24604/2014-A-10

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem Mgr. Lenkou Boháčkovou v insolvenční věci dlužníka: František anonymizovano , anonymizovano , r.č. 770204/0830, bytem Střelice 106, 671 53 Ješovice, o insolvenčním návrhu dlužníka

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 45 INS 24604/2014-A-8 ze dne 12.9.2014 s e r u š í .

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení, který byl soudu doručen dne 10.9.2014, se dlužník domáhá vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka a povolení oddlužení formou splátkového kalendáře.

Usnesením Krajského soudu v Brně č. j.-A-8 ze dne 12. 9. 2014 rozhodl insolvenční soud tak, že dlužníku uložil zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,--Kč. Záloha měla být zaplacena do tří dnů od právní moci předmětného usnesení z toho důvodu, že dlužník nedosahuje na zákonem stanovenou minimální hranici 30 % uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů a jeho úpadek bude muset být řešen konkursem.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník v zákonné lhůtě dne 3.10.2014 odvolání s tím, že uzavřel smlouvu o důchodu s třetí osobou a splňuje tak podmínku zákonného minimálního uspokojení nezajištěných věřitelů, když spolu se svým příjmem bude překonána 30% minimální hranice. Věřitel z výše uvedeného důvodu žádá o zrušení rozhodnutí o zastavení insolvenčního řízení.

Podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ ), rozhodnutí vydaná v insolvenčním

řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Insolvenční soud v daném případě postupoval ve smyslu § 95 IZ a rozhodl tak, že ve výroku označené usnesení zrušil, neboť v daném případě napadené rozhodnutí není rozhodnutím o nařízení předběžného opatření nebo rozhodnutím ve věci samé, odvolání věřitele je zcela vyhověno a zejména pak z důvodu, že dlužníkem byla dodatečně předložena smlouva o důchodu; odpadl tudíž důvod, pro který byla dlužníku uložena povinnost zaplatit stanovenou zálohu na náklady insolvenčního řízení. Propočtem soud zjistil, že dlužníkův příjem se souběžným příjmem na základě předložené smlouvy o důchodu s úředně ověřenými podpisy na částku 3 000, Kč měsíčně je pro oddlužení formou splátkového kalendáře dostačující. Postup dle ust. § 95 IZ shledal insolvenční soud v daném případě jako vhodný s ohledem na zásadu rychlosti a hospodárnosti řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 9. 10. 2014

Mgr. Lenka Boháčková v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Kristýna Langerová