KSBR 45 INS 24058/2015-B-16
Jednací číslo: KSBR 45 INS 24058/2015-B-16

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl asistentem soudce JUDr. Pavlem Boukalem v insolvenční věci dlužníka: Ing. Žiačik anonymizovano , anonymizovano , bytem Ukrajinská 547, 625 00 Brno,

při výkonu dohlédací činnosti soudu v insolvenčním řízení o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto:

Insolvenční soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka dceři dlužníka Andree anonymizovano , anonymizovano , Ukrajinská 547/23 Brno, 625 00.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 5. 10. 2016 požádala dcera dlužníka soud o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to nemovitého majetku dlužníka- nemovitost zapsanou na LV č. 3557, byt č. 12, Ukrajinská 547/23, Brno a podíl na společných částech domu, sepsaném v soupisu majetkové podstaty. V podání uvedla, že v uvedené bytě bydlí sama se svou matkou, když rodiče jsou od ledna 2015 rozvedeni. Prodejem tohoto bytu by přišly o střechu nad hlavou. Finanční prostředky na koupi bytu jsem schopna zajistit formou hypotečního úvěru.

Podáním ze dne 5. 3. 2016 sdělil zástupce věřitelů, že s případným prodejem uvedeného majetku dlužníka dceři dlužníka souhlasí.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ ) při výkonu dohlédací činnosti insolvenční soud rozhoduje o záležitostech, které se týkají průběhu insolvenčního řízení, činí opatření potřebná k zajištění jeho účelu a ukládá povinnosti, týkající se činnosti jednotlivých subjektů řízení.

Podle ust. § 10 IZ insolvenční soud v insolvenčním řízení a) vydává rozhodnutí, jejichž vydání zákon ukládá nebo předpokládá, a b) průběžně vykonává dohled nad postupem a činností ostatních procesních subjektů a rozhoduje o záležitostech s tím souvisejících. isir.justi ce.cz

Podle § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné. Podle odstavce 3 citovaného ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

V daném případě byly splněny podmínky stanovené insolvenčním zákonem pro povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, proto ji soud povolil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 91 IZ).

Krajský soud v Brně dne 10. 10. 2016

JUDr. Pavel Boukal v. r. asistent soudce Za správnost vyhotovení: Soňa Axmanová