KSBR 45 INS 23649/2011-B-37
Jednací číslo: KSBR 45 INS 23649/2011-B-37

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem Mgr. Lenkou Boháčkovou v insolvenční věci dlužníka: Danuše anonymizovano , anonymizovano , Záhorovice 33, 687 71 Bojkovice, o návrhu Zdeňka anonymizovano , anonymizovano , bytem Sadová 495, 687 25 Hluk na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto:

Insolvenční soud p o v o l u j e Zdeňku Kusendovi, anonymizovano , bytem Sadová 495, 687 25 Hluk výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to konkrétně nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod: pozemek parc. č. st. 359 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 13 (rodinný dům), o výměře 277 m2, zapsaný na LV 414 pro katastrální území a obec Bojkovice.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 21. 7. 2015, doručeným soudu dne 23. 7. 2015, domáhal se bratr dlužnice Zdeněk Kusenda, anonymizovano , bytem Sadová 495, 687 25 Hluk (dále jen navrhovatel ) rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dle ust. § 295 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) v platném znění (dále jen IZ ), a to konkrétně nemovitostí uvedených ve výroku tohoto usnesení. Svoji žádost odůvodnil tím, že je druhým spoluvlastníkem budovy, jím navržená kupní cena je dle zprávy insolvenčního správce nejvýhodnější a patrně tím dojde k 100% uspokojení všech nezajištěných věřitelů.

Dle ust. § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Dle ust. § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru, může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

Insolvenční soud jakožto zástupce věřitelů s povolením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dle ust. § 295 odst. 3 IZ souhlasí.

Insolvenční soud veden zásadami insolvenčního řízení uvádí, že jsou splněny podmínky stanovené v ust. § 295 odst. 3 IZ. Proto soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze osoba, která návrh podala, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu (ustanovení § 295 odst. 3 IZ).

Je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem (ustanovení § 74 odst. 2 IZ).

Krajský soud v Brně dne 14. 8. 2015

Mgr. Lenka Boháčková v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Kristýna Langerová