KSBR 45 INS 2308/2017-B-22
Jednací číslo: KSBR 45 INS 2308/2017-B-22

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl asistentem soudce JUDr. Pavlem Boukalem v insolvenční věci dlužníka-manželů: Jiří anonymizovano , anonymizovano a Dagmar anonymizovano , nar. 19.05.1975, oba bytem Havlíčkovo náměstí 71, 679 06, Jedovnice,

při výkonu dohlédací činnosti soudu v insolvenčním řízení o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto:

Insolvenční soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka synovi dlužníka-manželů: Jiří anonymizovano , anonymizovano a Dagmar anonymizovano , nar. 19.05.1975, oba bytem Havlíčkovo náměstí 71, 679 06, Jedovnice, panu Jakubovi anonymizovano , nar. 7. 4. 1999, bytem: Havlíčkovo náměstí 71, Jedovnice.

Odůvodnění:

Podáním jež nebylo datováno požádal syn dlužníka-manželů: Jiří anonymizovano , anonymizovano a Dagmar anonymizovano , nar. 19.05.1975, oba bytem Havlíčkovo náměstí 71, 679 06, Jedovnice soud o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to nemovitého majetku dlužníka-manželů, sepsaném v soupisu majetkové podstaty v oddíle Nemovitý, pod položkou 1. V podání uvedl, že se jedná o rodinný dům, ve kterém žije jeho těžce zdravotně postižená sestra, když tento dům byl stavebně přizpůsoben jejím potřebám. Rovněž insolvenční správce ve svém podání ze dne 16. 11. 2017 s tímto prodejem souhlasí.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ ) při výkonu dohlédací činnosti insolvenční soud rozhoduje o záležitostech, které se týkají průběhu insolvenčního řízení, činí opatření potřebná k zajištění jeho účelu a ukládá povinnosti, týkající se činnosti jednotlivých subjektů řízení.

Podle ust. § 10 IZ insolvenční soud v insolvenčním řízení a) vydává rozhodnutí, jejichž vydání zákon ukládá nebo předpokládá, a b) průběžně vykonává dohled nad postupem a činností ostatních procesních subjektů a rozhoduje o záležitostech s tím souvisejících.

Podle § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné. Podle odstavce 3 citovaného ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. isir.justi ce.cz

V daném případě byly splněny podmínky stanovené insolvenčním zákonem pro povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, proto ji soud povolil. Toto povolení však nezakládá povinnost insolvenčního správce uzavřít kupní smlouvu na předmětné nemovitosti právě s tímto subjektem, když při prodeji tohoto majetku insolvenční správce bude postupovat v souladu s pokyny zajištěného věřitele.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 91 IZ).

Krajský soud v Brně dne 8. 12. 2017

JUDr. Pavel Boukal v. r. asistent soudce

Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská