KSBR 45 INS 21185/2015-P7-4
Čj. KSBR 45 INS 21185/2015-P7-4

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl asistentem soudce Mgr. Tomášem Tankó v insolvenční věci dlužníka-manželů: Roman anonymizovano , anonymizovano , bytem 687 12 Bílovice 56 a Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem 687 12 Bílovice 56,

o odvolání dlužníka takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 45 INS 21185/2015-P7-2 ze dne 8.12.2015 s e z r u š u j e .

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Brně č.j.-P7-2 ze dne 8.12.2015 bylo rozhodnuto o přihlášce pohledávky věřitele č. 7 AB 5 B.V., jiné reg. č. 34192873, se sídlem Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, Nizozemské království, kdy tímto usnesením byla přihláška v částce 137 953,34 Kč odmítnuta a účast tohoto věřitele byla v rozsahu uplatňované přihlášky č. 7 v insolvenčním řízení ukončena. V odůvodnění soud uvedl, že lhůta k uplatnění popřené pohledávky žalobou dle § 198 odst. 1 IZ uplynula věřiteli č. 7 dne 7.12.2015 a žaloba na určení popřené pohledávky nebyla v zákonné lhůtě u soudu podána.

Dne 17.12.2015 bylo soudu doručeno včasné odvolání navrhovatele-věřitele č. 7 do výše citovaného usnesení, ve kterém odvolatel namítá, že posledním dnem lhůty pro uplatnění žaloby byl den 7.12.2015 a v tento den věřitel č. 7 podal věřitel žalobu na určení popřené pohledávky.

Podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ) rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Asistent soudce po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo, a dospěl k závěru, že odvolání je v této fázi řízení důvodné.

Podáním doručeným insolvenčního soudu doručeným dne 7.12.2015 věřitel č. 7 AB 5 B.V., jiné reg. č. 34192873, se sídlem Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, Nizozemské království, podal včasnou žalobu na určení popřené pohledávky. Vzhledem k výše uvedenému není namístě odmítnutí přihlášky pohledávky č. 7 věřitele č. 7 AB 5 B.V., jiné reg. č. 34192873, se sídlem Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, Nizozemské království, ani ukončení účasti věřitele č. 7 v insolvenčním řízení.

Soud tedy odvolání v plném rozsahu vyhověl a napadené rozhodnutí zrušil v souladu s výše cit. ust. § 95 IZ.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu.

Krajský soud v Brně dne 6. 1. 2016

Mgr. Tomáš Tankó v. r. asistent soudce Za správnost vyhotovení: Markéta Hradecká, Dis.