KSBR 45 INS 21136/2017-A-10
č.j. KSBR 45 INS 21136/2017-A-10

USNESENÍ Krajský soud v Brně rozhodl asistentem soudce Mgr. Tomášem Tankó v insolvenční věci dlužníka: Radek anonymizovano , anonymizovano bytem Hošťálková 3, 756 22 Vsetín zastoupen obecným zmocněncem: Bc. Martinou Slezákovou bytem Bohuslavice u Zlína 213, 763 51, Bohuslavice u Zlína

takto: Usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 45 INS 2720/2016-A-6 ze dne 10. 2. 2016 o uložení zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení, se ruší.

Odůvodnění: Insolvenčním návrhem ze dne 6. 11. 2017 se dlužník domáhá rozhodnutí o svém úpadku.

Usnesením Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 45 INS 21136/2017-A-6 ze dne 16. 1. 2018 rozhodl insolvenční soud tak, že uložil navrhovateli, aby ve lhůtě 3 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,--Kč.

Dne 2. 2. 2018 podal dlužník prostřednictvím obecného zmocněnce odvolání do výše uvedeného usnesení o uložení zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení, které bylo podáno ve stanovené lhůtě včas, ve kterém žádá, aby bylo napadené usnesení změněno z důvodu, že svým insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení nesleduje nepoctivý záměr, když k nesrovnalostem ve výši závazku vůči jednomu z věřitelů došlo na základě špatného výpočtu úroků z prodlení.

Podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ ), rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Soud postupoval ve smyslu § 95 IZ a rozhodl ve výroku označené usnesení zrušit, neboť v daném případě napadené rozhodnutí není rozhodnutím o nařízení předběžného opatření nebo rozhodnutím ve věci samé, odvolání dlužníka je zcela vyhověno a není proto v důsledku této skutečnosti důvod ke složení této zálohy. Postup dle ust. § 95 IZ shledal insolvenční soud v daném případě jako vhodný z tohoto důvodu, aby byly naplněny zásady, na nichž spočívá insolvenční řízení, tj. se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení dlužníkových věřitelů (ust. § 5 písm. a/ IZ).

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (ustanovení § 91 IZ).

Shodu s prvopisem potvrzuje Andrea Audyová. isir.justi ce.cz

Insolvenčnímu správci, který nesplnil povinnost uloženou mu soudem nebo řádně neplní jiné své povinnosti, může insolvenční soud uložit pořádkovou pokutu, a to i opakovaně, nejvýše však do úhrnné částky 200.000,-Kč (ustanovení § 81 odst.2 IZ).

Brno 28. 2. 2018

Mgr. Tomáš Tankó v. r. asistent soudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Andrea Audyová.