KSBR 45 INS 20839/2013-A-6
Sp. zn. KSBR 45 INS 20839/2013-A-6

US N ES EN Í

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem Mgr.Lenkou Boháčkovou v insolvenční věci dlužníka: Marta anonymizovano , anonymizovano , bytem 760 01, Racková 180 o odvolání dlužníka takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 45 INS 20839/2013-A-4 ze dne 1.8.2013 s e z ruš u je .

Od ůvo d ně n í:

Usnesením Krajského soudu v Brně č.j.-A-4 ze dne 1.8.2013 bylo rozhodnuto o uložení povinnosti dlužníku zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50 000,--Kč do tří dnů od nabytí právní moci tohoto usnesení . V odůvodnění soud uvedl, že složení zálohy je nezbytné. Úpadek dlužníka totiž nelze řešit oddlužením, neboť výše příjmů dlužníka nepostačuje na uspokojení povinných 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů v případě povolení oddlužení splátkovým kalendářem a bude nutné prohlásit konkurs na jeho majetek.

Dne 2.9.2013 bylo soudu doručeno včasné odvolání navrhovatele-dlužníka do výše citovaného usnesení, ke kterému odvolatel doložil darovací smlouvu uzavřenou dne 28.8.2013 s Bc. Markem anonymizovano , anonymizovano , bytem SNP 1178, Otrokovice. Touto smlouvou se dárce zavazuje poskytovat dlužníkovi pravidelné měsíční plnění ve výši 3 500,--Kč po dobu trvání schváleného oddlužení.

Podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ) rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Samosoudce po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo, a dospěl k závěru, že odvolání je v této fázi řízení důvodné.

Dlužník doložil insolvenčnímu soudu, že by nezajištění věřitelé v případě rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení, včetně následného schválení oddlužení formou splátkového kalendáře po odpočtu odměny a hotových výdajů insolvenčního správce měli být uspokojeni v cca 31 % výši jejich pohledávek. Lze tedy dospět k závěru, že dlužník podmínku pro povolení oddlužení vymezenou cit. ust. § 395 odst. 1 písm. b) IZ splňuje. Vzhledem k výše uvedenému není namístě z tohoto důvodu řešení dlužníkova úpadku konkursem za současného zaplacení zálohy ve výši 50 000,--Kč.

Soud tedy odvolání v plném rozsahu vyhověl a napadené rozhodnutí zrušil v souladu s výše cit. ust. § 95 IZ, neboť uložení zálohy ve výši 50 000,--Kč z výše uvedeného důvodu se jeví nedůvodné.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu.

Krajský soud v Brně pracoviště Husova 15, 601 95 Brno dne 17.9.2013

Mgr. Lenka Boháčková, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Kristýna Langerová