KSBR 45 INS 20658/2014-A-17
Č. j. KSBR 45 INS 20658/2014-A-17

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem Mgr. Lenkou Boháčkovou v insolvenční věci dlužníka: dlužníka: Slovácká základní umělecká škola, s.r.o., IČ 27727742, Palackého nám. 260, 686 01, Uherské Hradiště, zastoupen: JUDr. Richardem Cihlářem, advokát, se sídlem Praha 1, Biskupský dvůr 2095/8, PSČ: 110 00, o insolvenčním návrhu věřitele: a) Hrubá anonymizovano , anonymizovano , Palackého nám. 260, 686 01 Uherské Hradiště a b) Mgr. Pelková anonymizovano , anonymizovano , Palackého nám. 260, 686 01 Uherské Hradiště,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 45 INS 20658/2014-A-14 ze dne 24.10.2014 o uložení zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení, s e r u š í .

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem ze dne 28. 7. 2014 se insolvenční navrhovatelé a) a b) domáhají rozhodnutí o úpadku dlužníka. Dne 29. 7. 2014 v 8:44 hod. byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna vyhláška o zahájení insolvenčního řízení a tímto okamžikem nastaly veškeré s tím spojené účinky.

Usnesením Krajského soudu v Brně č.j.-A-14 ze dne 24.10.2014 rozhodl insolvenční soud tak, že uložil navrhovatelům a) a b), aby ve lhůtě 3 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto usnesení zaplatili společně a nerozdílně zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,--Kč.

Do výše uvedeného rozhodnutí podali navrhovatelé a) a b) dne 18.11.2014 včasné odvolání. Poukazují na soupis majetku dlužníka, ze kterého vyplývá, že dlužník disponuje finančními prostředky na účtu ve výši 202 143,08 Kč a uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení se jeví nadbytečným, když prvotní náklady lze hradit z majetkové podstaty.

Podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ ), rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Soud postupoval ve smyslu § 95 IZ a ve výroku označené usnesení zrušil, neboť v daném případě napadené rozhodnutí není rozhodnutím o nařízení předběžného opatření nebo rozhodnutím ve věci samé a odvolání navrhovatelů je zcela vyhověno. V mezidobí po vydání předmětného usnesení totiž dlužník doplnil soupis majetkové podstaty o finanční prostředky na účtu ve výši 202 143,08 Kč a není proto v důsledku této skutečnosti důvod ke složení zálohy.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 24. 11. 2014

Mgr. Lenka Boháčková v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Kristýna Langerová