KSBR 45 INS 1978/2016-A-9
Na všech podání v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 45 INS 1978/2016-A-9

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem Mgr. Lenkou Boháčkovou v insolvenční věci navrhovatele-věřitele: Ladislav anonymizovano , anonymizovano , byte m Heidegasse 5/5, A-2413 Berg bei Wolfsthal, Rakousko, proti dlužníkům: a) Antonín anonymizovano , anonymizovano , byte m Družstevní 787, 691 03 Rakvice, b) Jarmila Kuče anonymizovano , anonymizovano , byte m Družstevní 787, 691 03 Rakvice, o návrhu soudního exekutora Mgr. Ing. Josefa Cingroše, soudního exekutora, Exekutorský úřad Brno-město, IČO: 633 86 461, Bohunická 728/24a, 619 00 Brno, na vydání předběžného opatření,

takto:

Insolvenční soud nařizuje předběžné opatření, kterým se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, a to tak, že soudnímu exekuto anonymizovano Mgr. Ing. Josefu Cingrošovi, soudnímu exekuto anonymizovano , Exekutorský úřad Brno-město, IČO: 633 86 461, Bohunická 728/24a, 619 00 Brno, umožňuje p anonymizovano exekuci vedenou pod. sp.zn. 009 EX 1495/06 s omezením, aby výtěžek z prodeje nemovitostí povinných a) Antonín anonymizovano , anonymizovano , bytem Družstevní 787, 691 03 Rakvice, b) Jarmila Kuče anonymizovano , anonymizovano , bytem Družstevní 787, 691 03 Rakvice, byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.k dispozici v tomto řízení.

Od ůvo d ně n í:

Podáním doručeným soudu dne 2. 2. 2016 podal soudní exekutor Mgr. Ing. Josef Cingroš, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-město, IČO: 633 86 461, Bohunická 728/24a, 619 00 Brno (dále jen exekutor ) návrh na vydání předběžného opatření, které by omezovalo účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení vedeného pod č.j. KSBR 45 INS 1978/2016, uvedený v ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, a to tak, že exekuto anonymizovano umožňuje p anonymizovano exekuci, vedenou pod sp. zn. 009 EX 1495/06, tj. p anonymizovano dražbu nemovitostí povinného a) Antonín anonymizovano , anonymizovano , bytem Družstevní 787, 691 03 Rakvice, a b) Jarmila Kuče anonymizovano , anonymizovano , bytem Družstevní 787, 691 03 Rakvice, specifikované v předmětném návrhu na nařízení předběžného opatření.

Svůj návrh exekutor odůvodnil tím, že vede exekuci pod spisovou značkou 009 EX 1495/06 proti dlužníkovi a) Antonín anonymizovano , anonymizovano , bytem Družstevní 787, 691 03 Rakvice, a b) Jarmila Kuče anonymizovano , anonymizovano , bytem Družstevní 787, 691 03 Rakvice, a to na základě usnesení Okresního soudu v Břeclavi č.j. 54 Nc 2096/2006-6 ze dne 4. 10. 2006. V průběhu exekučního řízení soudní exekutor učinil kroky směřující k p anonymizovano exekuce prodejem nemovitých věcí dlužníka a) Antonín anonymizovano , anonymizovano , bytem Družstevní 787, 691 03 Rakvice, a b) Jarmila Kuče anonymizovano , anonymizovano , bytem Družstevní 787, 691 03 Rakvice, a to: pozemků parc. st. 123/2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 140/1, ostatní plocha, budova: Rakvice, č.p. 787, na parcele st. 123/2, vše v SJM povinného a Jarmily Kuče anonymizovano evidované v katastrálním území Rakvice, obec Rakvice, okres

Břeclav, zapsané na listu vlastnictví č. 1971, vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Břeclav.

Usnesením soudního exekutora č.j. 009 EX 1495/06-369 ze dne 10. 12. 2015 byl stanoven termín dražby výše uvedených nemovitých věcí na 3. 2. 2016 v 10:00 hod.

S ohledem na skutečnost, že zveřejněním vyhlášky v insolvenčním rejstříku nastaly účinky předpokládané ustanovením § 109 odst. 1 písm. c) IZ, není soudní exekutor oprávněn p anonymizovano dražbu nemovitých věcí.

Dle názoru soudního exekutora je jediným důvodem podání insolvenčního návrhu snaha znemožnit exekuční řízení a zamezit prodeji majetku zajištěného v exekučním řízení. Tento názor lze podpořit zejména tím, že insolvenční návrh byl podán až po vydání dražební vyhlášky, kdy dlužník i věřitel měli možnost se seznámit s termínem dražby (3. 2. 2016) a nadto bylo s podáním insolvenčního návrhu vyčkáváno až téměř do samotného zahájení dražebního jednání (28. 1. 2016), ačkoli existence nesplacených závazků byla zřejmá již dříve.

Důvodnost tohoto návrhu opírá exekutor také o skutečnost, že se jedná o v pořadí již čtvrtý insolvenční návrh, který stejně jako ty předešlé znemožnily p anonymizovano dražby shora uvedených nemovitých věcí a měly za následek navýšení exekučních nákladů. I tato skutečnost potvrzuje účelovost podaného insolvenčního návrhu. První dražební jednání bylo nařízeno na 9. 10. 2013, přičemž insolvenční řízení vedené pod sp. zn. KSBR 28 INS 27894/2013 bylo zahájeno dne 8. 10. 2013 a skončeno odmítnutím insolvenčního návrhu. Druhé dražební jednání bylo nařízeno na 5. 3. 2014, přičemž insolvenční řízení vedené pod sp. zn. KSBR 26 INS 5739/2014 bylo zahájeno dne 4. 3. 2014 a skončeno odmítnutím insolvenčního návrhu. Třetí dražební jednání bylo nařízeno na 19. 8. 2015, přičemž insolvenční řízení vedené pod sp. zn. KSBR 31 INS 20968/2015 bylo zahájeno dne 18. 8. 2015 a skončeno odmítnutím insolvenčního návrhu.

Novelou insolvenčního zákona č. 334/2012 Sb., byla zavedena možnost obrany proti podávání obstrukčních insolvenčních návrhů. To, že výše uvedený postup je důvodem zvláštního zřetele hodným, vyplývá také z důvodové zprávy k přijaté novele insolvenčního zákona.

Exekutor má s ohledem na shora uvedené za to, že jsou dány důvody zvláštního zřetele hodné, aby soud předběžným opatřením omezil účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, když je jednoznačně zřejmé, že skutečným důvodem insolvenčního návrhu je pouze obstruovat exekuční řízení, zamezit prodeji majetku povinných a v neposlední řadě zneužívání práva a za tímto účelem zvýšené zatížení insolvenčního soudu zjevně obstrukčním insolvenčním řízením.

Ke svému návrhu navrhovatel předběžného opatření doložil listiny, které jeho tvrzení dokládají.

V tomto směru lze odkázat na rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci č.j. 3 VSOL 355/2013-A-19 ze dne 19. 6. 2013, kdy soud rozhodoval v obdobné věci a dovodil, že právě na tyto případy dopadá aktuální znění ust. § 82 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona, a je namístě toto ustanovení v daném případě použít.

Podle ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ platí, že se zahájením insolvenčního řízení se spojuje ten účinek, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit, nelze jej však p anonymizovano .

Podle ust. § 82 odst. 2, písm. b) IZ v platném znění, předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Dle názoru insolvenčního soudu se v tomto případě skutečně jedná o situaci, která naplňuje znaky presumované ustanovením § 82 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona, a má za to, že navrhovatel podal svůj návrh na vydání předběžného opatření zcela důvodně.

S ohledem na průběh insolvenčního řízení, vedeného u Krajského soudu v Brně pod. sp.zn.sice lze důvodně očekávat, že insolvenční návrh navrhovatele -věřitele bude odmítnut, jelikož insolvenční řízení nelze vést proti více (dvěma) dlužníkům ve společném řízení (viz. ust. § 83a IZ), a právní mocí tohoto usnesení pak odpadnou účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, avšak jak soud ze své úřední činnosti zjistil (první dražební jednání nařízeno na 9. 10. 2013, přičemž insolvenční řízení vedené pod sp. zn. KSBR 28 INS 27894/2013 bylo zahájeno dne 8. 10. 2013 a skončeno odmítnutím insolvenčního návrhu; druhé dražební jednání nařízeno na 5. 3. 2014, přičemž insolvenční řízení vedené pod sp. zn. KSBR 26 INS 5739/2014 bylo zahájeno dne 4. 3. 2014 a skončeno odmítnutím insolvenčního návrhu; třetí dražební jednání nařízeno na 19. 8. 2015, přičemž insolvenční řízení vedené pod sp. zn. KSBR 31 INS 20968/2015 bylo zahájeno dne 18. 8. 2015 a skončeno opět odmítnutím insolvenčního návrhu), bude s největší pravděpodobností následovat další insolvenční návrh v těsné časové souvislosti s datem konání dražby nemovitého majetku dlužníka a) Antonín anonymizovano , anonymizovano , bytem Družstevní 787, 691 03 Rakvice, a b) Jarmila Kuče anonymizovano , anonymizovano , bytem Družstevní 787, 691 03 Rakvice, čímž bude opět zmařen průběh již probíhajícího exekučního řízení. O účelovosti insolvenčního návrhu svědčí pak především jeho načasování, které je blízké datu konání dražby. Mezi chystanou dražbou (3. 2. 2016) a insolvenčním návrhem (doručeným soudu dne 28. 1. 2016) je rozdíl jen 7 dní. Dlužníci a jejich věřitelé přitom měli povědomí o datu konání dražby již ode dne 10. 12. 2015, kdy bylo vydáno usnesení soudního exekutora č. 009 EX 527/06-369 a stanoven termín dražby, a měli tedy dostatek času vypracovat a podat bezvadný insolvenční návrh. Přitěžující a nade vší pochybnost prokazující účelovost insolvenčního návrhu soud dovozuje z četnosti a opakovanosti insolvenčních návrhů, které vždy trpěly takovými neodstranitelnými vadami, že musely být odmítnuty, a dále z těsného načasování nově podaného insolvenčního návrhu, tak jako těch předešlých. Dlužníci i věřitelé měli dostatek času na to, aby si připravili bezvadný insolvenční návrh a podali ho v akceptovatelném mezidobí a nevyčkávali do poslední chvíle konání dražby.

Insolvenční soud uzavírá, že nařízením předběžného opatření, jímž exekuto anonymizovano umožní p anonymizovano již nařízenou exekuci, s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením nemovitostí povinného, byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.k dispozici v tomto řízení, nezhorší nikterak postavení případných věřitelů, kteří by se přihlásili do insolvenčního řízení dlužníků.

Nad rámec soud dodává, že věřitelé dlužníka se mohou v souladu s ust. § 336 f) o.s.ř. přihlásit do probíhajícího exekučního řízení a budou uspokojeni ve stejném pořadí, jako by byli uspokojeni v insolvenčním řízení.

S ohledem na výše uvedené rozhodl insolvenční soud tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení a návrhu na nařízení předběžného opatření vyhověl.

P o u č e n í: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku a navrhovatelům se však doručuje i zvláštním způsobem.

Toto usnesení je účinné okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (ust. § 89 odst. 1 IZ).

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy bylo doručeno zvláštním způsobem, k vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 4. 2. 2016

Mgr. Lenka Boháčková v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Soňa Axmanová