KSBR 45 INS 19630/2011-B-30
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 45 INS 19630/2011-B-30

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem Mgr. Lenkou Boháčkovou v insolvenční věci dlužníka: Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Znojemská 756, 671 67, Hrušovany nad Jevišovkou o návrhu dlužníka na vydání předběžného opatření

takto:

Návrh na vydání předběžného opatření, aby krajský soud zastavil zpeněžení majetku sloužícího k zajištění pohledávky věřitele č. 1 ALM Capital Invest, a.s., IČO: 278 19 817, se sídlem Dobrovského 874/29, Ostrava-Přívoz, tj. prodeje bytové jednotky č. 756/2 umístěné v budově č.p. 756 na pozemku parc. č. st. 799 v katastrálním území Hrušovany nad Jevišovkou, (zapsané na LV č. 1704 a 2074 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo) a to do doby, než bude rozhodnuto o výsledku incidenčního sporu týkající se této pohledávky, s e o d m í t á .

Odůvodnění:

Podáním ze dne 26.10.2012 se dlužník domáhal ve výroku usnesení uvedeného předběžného opatření.

Podle ustanovení § 82 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ) předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ustanovení § 75b) odst. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ( dále jen o.s.ř. ), k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným opatřením, je navrhovatel povinen složit nejpozději ve stejný den, kdy podal u soudu návrh na nařízení předběžného opatření, jistotu ve výši 10.000,--Kč a v obchodních věcech ve výši 50.000,--Kč. Podalo-li návrh na předběžné opatření více navrhovatelů, jsou povinni jistotu složit společně a nerozdílně. Nebude-li jistota složena, předseda senátu návrh na předběžné opatření odmítne. Dle odst. 3 písm. f) a g) cit.ust. odstavce 1 a 2 neplatí, osvědčí-li navrhovatel spolu s návrhem na nařízení předběžného opatření, že jsou u něj splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků (§138) a nebo, je-li tu nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku by mohla navrhovateli vzniknout újma, a navrhovatel spolu s návrhem na nařízení předběžného opatření osvědčí, že jistotu bez své viny nemohl složit.

Podle ust. § 138 odst. 1 o.s.ř. na návrh může předseda senátu přiznat účastníkovi zcela nebo zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva.

Podle ust. § 192 odst. 1 IZ pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek mohou popírat insolvenční správce, dlužník a přihlášení věřitelé; popření pohledávky lze vzít zpět. Dle odst. 2 insolvenční správce může při přezkumném jednání změnit stanovisko, které zaujal k jednotlivým pohledávkám v seznamu přihlášených pohledávek. Dle odst. 3 není-li dále stanoveno jinak, nemá popření pohledávky dlužníkem vliv na její zjištění; jeho účinkem však vždy je, že pro pohledávku, kterou dlužník popřel co do její pravosti nebo výše, není v rozsahu popření upravený seznam přihlášených pohledávek exekučním titulem.

Podle ust. § 410 odst. 2 IZ popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem; pro toto popření platí obdobně ustanovení o zjištění pohledávky týkající se insolvenčního správce. Jestliže dlužník popřel pohledávku při přezkumném jednání, které se konalo před schválením oddlužení, nastávají účinky tohoto popření dnem, kdy nastaly účinky oddlužení; tento den je rozhodný i pro počátek běhu lhůt k podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy vůči dlužníku.

V posuzovaném případě je navrhovatel předběžného opatření-dlužník v souladu s citovanými zákonnými ustanoveními povinen složit nejpozději ve stejný den, kdy podal návrh na předběžné opatření, jistotu, neboť se domáhá předběžného opatření, o kterém soud není oprávněn rozhodnout bez návrhu (takovým předběžným opatřením by mohlo být pouze uložení povinnosti dlužníkovi či jiné opatření sledující společný zájem všech věřitelů). Nejedná se o výše popsanou situaci, kdy by u dlužníka byly splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků, neboť i když by to v případě probíhajícího oddlužení odůvodňovaly poměry účastníka, jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva, když popření pohledávky zajištěného věřitele dlužníkem je v souladu s cit.ust. insolvenčního zákona bez významu. V předmětném incidenčním sporu vedeném pod sp. zn. 45 ICm 1001/2012 odpadl předmět sporu, když žaloba po výslovném souhlasu zajištěného věřitele s popřením pohledávky insolvenční správkyní co do částky 160.215,19 Kč je i vůči insolvenční správkyni bez významu. Nejde ani o nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku by mohla vzniknout navrhovateli újma, jelikož insolvenčnímu správci nelze uložit předběžným opatřením takovou povinnost, která podléhá výkonu dohlédací činnosti soudu ( srov. rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp.zn. 1 Ko 97/2005 ( R 75/2008) ). Ve smyslu ust. § 398 odst. 3 insolvenčního zákona se zajištění věřitelé uspokojí jen z výtěžku zpeněžení zajištění; při tomto zpeněžení se postupuje obdobně podle ustanovení o zpeněžení zajištění v konkursu. Pohledávka zajištěného věřitele ALM Capital Invest, a.s., IČO: 278 19 817, se sídlem Dobrovského 874/29, Ostrava-Přívoz byla v insolvenčním řízení zjištěna ve výši 962.573,90 Kč.

Vzhledem k tomu, že navrhovatel svou povinnost složit jistotu nesplnil, soud jeho návrh na vydání předběžného opatření odmítl v souladu s ust. § 75b odst. 2 o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu.

Krajský soud v Brně dne 2.11.2012

Mgr. Lenka Boháčková, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Kristýna Langerová