KSBR 45 INS 19598/2013-A-22
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 45 INS 19598/2013-A-22

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem Mgr. Lenkou Boháčkovou v insolvenční věci dlužníka: : K + K STAV, spol. s r.o., IČO: 253 34 948, se sídlem 763 02, Tečovice 45, o insolvenčním návrhu navrhovatele-věřitele: Ilona anonymizovano , anonymizovano , bytem Nad Dvorem 256, 763 61 Napajedla

t a k t o:

I. Usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 45 INS 19598/2013-A-17 ze dne 14.10.2013 o zastavení insolvenčního řízení s e r u š í . II. Navrhovateli-věřiteli se vrací složená záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 50 000,--Kč, která bude vrácena po právní moci tohoto usnesení na účet, jež navrhovatel soudu pro tento účel sdělí.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem ze dne 11.7.2013, který byl soudu doručen dne 15.7.2013, se dlužník domáhá vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka a prohlášení konkursu na jeho majetek.

Usnesením Krajského soudu v Brně č. j.-A-17 ze dne 14.10.2013 rozhodl insolvenční soud tak, že se insolvenční řízení zastavuje, neboť dlužník neuhradil na výzvu soudu ze dne 13.8.2013 č.j.-A-8 ve stanovené lhůtě zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,--Kč. Záloha měla být zaplacena do tří dnů od právní moci předmětného usnesení (výzvy ), tedy do 26.8.2013.

Dne 14.8.2013 došel soudu návrh navrhovatele na zahájení insolvenčního řízení-přistoupení do řízení dle ust. § 107 insolvenčního zákona.

Proti rozhodnutí o zastavení insolvenčního řízení podal navrhovatel v zákonné lhůtě dne 21.10.2013 odvolání s tím, že záloha byla zaplacena, i když dle názoru navrhovatele k tomuto není povinen, neboť jde o pracovněprávní vztah . Věřitel z výše uvedeného důvodu žádá o zrušení rozhodnutí o zastavení insolvenčního řízení.

Dle sdělení účtárny nadepsaného soudu ze dne 21.10.2013 byla záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,--Kč navrhovatelem skutečně uhrazena.

Podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ ), rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Insolvenční soud v daném případě postupoval ve smyslu § 95 IZ a rozhodl tak, že ve výroku označené usnesení zrušil, neboť v daném případě napadené rozhodnutí není rozhodnutím o nařízení předběžného opatření nebo rozhodnutím ve věci samé a odvolání navrhovatele je zcela vyhověno. I když byla navrhovatelem dodatečně uhrazena stanovená záloha na náklady insolvenčního řízení, podle ust. § 108 odst. 1 IZ tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních návrzích. Jelikož insolvenční řízení nemělo být zastaveno, rozhodl soud o zrušení předmětného usnesení, vrácení zaplacené zálohy navrhovateli, neboť se jedná o zaměstnance dlužníka a v řízení bude po právní moci tohoto usnesení dále pokračováno. Postup dle ust. § 95 IZ shledal insolvenční soud v daném případě jako vhodný s ohledem na zásadu rychlosti a hospodárnosti řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 5.11.2013

Mgr. Lenka Boháčková, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Kristýna Langerová