KSBR 45 INS 19344/2014-B-12
Jednací číslo: KSBR 45 INS 19344/2014-B-12

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem Mgr. Lenkou Boháčkovou v insolvenční věci dlužníka: Jaromír anonymizovano , anonymizovano , 671 28 Znojmo-Derflice 53, o návrhu na zrušení předběžného opatření

takto:

Usnesení o nařízení předběžného opatření č.j. KSBR 45 INS 19344/2014-A-8 ze dne 18. července 2014, kterým se omezil účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, a to tak, že soudnímu exekutorovi JUDr. Dalimilu Mikovi, LL.M., soudní exekutor se sídlem Klatovy, Za Beránkem 836, PSČ 339 01, IČO: 71238573, umožňuje nařídit a provést exekuci vedenou pod. sp.zn. 120 EX 48066/10, s omezením, aby výtěžek z prodeje nemovitostí povinného Jaromíra anonymizovano , nar. 23. 02. 1971, 671 28, Znojmo-Derflice 53, A) nemovitý majetek zapsaný na LV č. 49, obec Znojmo, katastrální území Derflice, okres Znojmo-zahrada na parcele č. 96 o výměře 417m2, B) nemovitý majetek zapsaný na LV č. 49, obec Znojmo, katastrální území Derflice, okres Znojmo-zastavěná plocha a nádvoří na parcele č. 97 o výměře 528 m2, jejíž součástí je stavba: Derflice, č.p. 53, rod. dům, která stojí na pozemku p.č. 97, C) nemovitý majetek zapsaný na LV č. 49, obec Znojmo, katastrální území Derflice, okres Znojmo-zahrada na parcele č. 174 o výměře 718 m2 ; vše vedené u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Znojmo, byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. k dispozici v tomto řízení s e z r u š u j e.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení ze dne 14. 7. 2014, domáhal se navrhovatel-dlužník vydání rozhodnutí o svém úpadku. Dne 15. 7. 2014 v 12:13 hod. byla zveřejněna vyhláška o zahájení insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku, kdy tímto okamžikem nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení.

Usnesením o nařízení předběžného opatření č.j.-A-8 ze dne 18. července 2014 insolvenční soud rozhodl tak, že nařídil předběžné opatření, kterým se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, a to tak, že soudnímu exekutorovi JUDr. Dalimilu Mikovi, LL.M., soudní exekutor se sídlem Klatovy, Za Beránkem 836, PSČ 339 01, IČO: 71238573, umožňuje nařídit a provést exekuci vedenou pod. sp.zn. 120 EX 48066/10, s omezením, aby výtěžek z prodeje nemovitostí povinného Jaromíra anonymizovano , nar. 23. 02. 1971, 671 28, Znojmo-Derflice 53, A) nemovitý majetek zapsaný na LV č. 49, obec Znojmo, katastrální území Derflice, okres Znojmo-zahrada na parcele č. 96 o výměře 417m2, B) nemovitý majetek zapsaný na LV č. 49, obec Znojmo, katastrální území Derflice, okres Znojmo-zastavěná plocha a nádvoří na parcele č. 97 o výměře 528 m2, jejíž součástí je stavba: Derflice, č.p. 53, rod. dům, která stojí na pozemku p.č. 97, C) nemovitý majetek zapsaný na LV č. 49, obec Znojmo, katastrální území Derflice, okres Znojmo-zahrada na parcele č. 174 o výměře 718 m2 ; vše vedené u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Znojmo, byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.k dispozici v tomto řízení.

Usnesením ze dne 28. 7. 2014 č.j.-A-11 rozhodl insolvenční soud mimo jiné o tom, že se zjišťuje úpadek dlužníka a povoluje se jeho oddlužení.

Usnesením č. j.-B-8 ze dne 20. 10. 2014 insolvenční soud rozhodl o provedení a schválení oddlužení dlužníka zpeněžením majetkové podstaty do níž byly zahrnuty předmětné nemovitosti dlužníka.

Podáním ze dne 16. 7. 2015, doručeným soudu dne 16. 7. 2015, zajištěný věřitel č. 8 FINWAY a.s., IČO: 28420098, se sídlem K Brance 1171/11, 155 00 Praha 5, Stodůlky (dále jen zajištěný věřitel) soudu sdělil, že dražba nařízená na 3. 6. 2015 byla zrušena z důvodu úmrtí oprávněné z věcného břemene váznoucího na předmětných nemovitostech dlužníka. Dále uvedl, že nutnost omezení účinků zahájeného insolvenčního řízení a nutnost nařízení předběžného opatření již pominula, neboť předmětné nemovitosti mohou být v rámci insolvence zpeněženy dle pokynu zajištěného věřitele s předpokladem vyššího uspokojení. Podle věřitele je v exekuční dražbě nejnižší podání omezeno zákonem, kdežto hodnota nemovitosti je vyšší a může být tedy dosaženo vyššího uspokojení zajištěného věřitele oproti exekuční dražbě. Z výše uvedených důvodů zajištěný věřitel navrhuje, aby soud předběžné opatření zrušil.

Podle ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ platí, že se zahájením insolvenčního řízení se spojuje ten účinek, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit, nelze jej však provést.

Podle ust. § 82 odst. 2, písm. b) IZ v platném znění, předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Podle § 77 odst. 2 věta první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen o.s.ř. ) předběžné opatření předseda senátu zruší, jestliže pominou důvody, pro které bylo nařízeno.

S ohledem skutečnost, že pominuly důvody, pro které bylo předběžné opatření nařízeno, rozhodl insolvenční soud tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení a nařízené předběžné opatření zrušil.

P o u č e n í: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku a navrhovatelům se však doručuje i zvláštním způsobem.

Toto usnesení je účinné okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (ust. § 89 odst. 1 IZ).

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy bylo doručeno zvláštním způsobem, k vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 31. 7. 2015

Mgr. Lenka Boháčková v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Kristýna Langerová