KSBR 45 INS 18854/2016-A-11
Jednací číslo: KSBR 45 INS 18854/2016-A-11

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl asistentem soudce Mgr. Tomášem Tankó v insolvenční věci dlužníka Luboš anonymizovano , anonymizovano , bytem Jarní 391/9, 586 01 Jihlava,

o odvolání dlužníka takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 45 INS 18854/2016-A-8 ze dne 10. 10. 2016 s e z r u š u j e .

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 45 INS 18854/2016-A-8 ze dne 10. 10. 2016 bylo rozhodnuto o uložení povinnosti dlužníku zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50 000 Kč do tří dnů od nabytí právní moci tohoto usnesení. V odůvodnění soud uvedl, že složení zálohy je nezbytné, jelikož úpadek dlužníka nelze řešit oddlužením, neboť dlužník má závazek z podnikání u kterého není doložen souhlas věřitele s řešením úpadku dlužníka oddlužením.

Dne 3. 11. 2016 bylo soudu doručeno včasné odvolání navrhovatele-dlužníka do výše citovaného usnesení, ve kterém odvolatel sděluje, že jeho insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení byl doplněn, nicméně jeho přípis nebyl zveřejněn v insolvenčním rejstříku. Podáním doručeným soudu dne 15. 11. 2016 dlužník doplňuje své odvolání o smlouvu o důchodu ze dne 2. 11. 2016.

Podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ) rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Asistent soudce po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo, a dospěl k závěru, že odvolání je v této fázi řízení důvodné.

Dlužník doložil insolvenčnímu soudu, že již dříve jím byla doložena soudu smlouva o důchodu, avšak tato smlouva nebyla nikdy přiřazena ke spisu a zveřejněna v insolvenčním rejstříku, a to zjevně z důvodu, že podání bylo adresováno k nesprávné spisové značce. Smlouvu o důchodu, která ve spise absentuje, však dlužník nahrazuje novou smlouvou o důchodu ze dne 2. 11. 2016, kterou doložil v doplnění svého odvolání. isir.justi ce.cz

Vzhledem k výše uvedenému není namístě z tohoto důvodu řešení dlužníkova úpadku konkursem za současného zaplacení zálohy ve výši 50 000 Kč.

Soud tedy odvolání v plném rozsahu vyhověl a napadené rozhodnutí zrušil v souladu s výše cit. ust. § 95 IZ, neboť uložení zálohy ve výši 50 000 Kč z výše uvedeného důvodu se jeví nedůvodné.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu.

Krajský soud v Brně dne 23. 11. 2016

Mgr. Tomáš Tankó v. r. asistent soudce Za správnost vyhotovení: Soňa Axmanová