KSBR 45 INS 18298/2014
NEJVYŠŠÍ SOUD CESKE REPUBLIKY KSBR 45 INS 18298/2014 29 NSCR 164/2016-B-104

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl V senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Milana Poláška V insolvenční věci dlužníka Radka Soleckého, narozeného 9. července 1979, bytem V Napajedlích, Nábřeží 1358, PSČ 763 61, vedené uKrajského soudu V Brně pod sp. zn. KSBR 45 INS 18298/2014, o zastoupení věřitele obecným zmocněncem, o dovolání Mgr. Jiřího Strnadela, narozeného 23. srpna 1979, bytem V Napajedlích, Nábřeží 1359, PSČ 763 61, proti usnesení Vrchního soudu V Olomouci ze dne 20. května 2016, č. j. KSBR 45 INS 18298/2014, 2 VSOL 715/2015-B-80, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodněnt

Usnesením ze dne 3. června 2015, č. j. KSBR 45 INS 18298/2014-B-37, Krajský soud V Brně (dále jen insolvenční soud ) nepřipustil zastoupení označeného věřitele Mgr. Jiřím Stmadelem (dále jen ] . S. ).

0 odvolání ] . S. proti usnesení insolvenčního soudu rozhodl Vrchní soud V Olomouci usnesením ze dne 20. května 2016, č. j., 2 VSOL 715/2015-B-80, tak, že zastavil odvolací řízení.

Podle ustanovení 5 238 odst. 1 písm. e/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, V aktuálním znění, pro dovolací řízení rozhodném (dále též jen o. s. ř. ), není dovolání přípustné podle ustanovení 5 237 proti usnesením, proti nimž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle 5 229 odst. 4 o. s. ř.

Právě o tento případ jde V posuzované věcí, V níž je dovoláním ] . S. napadeno usnesení, jímž odvolací soud zastavil řízení o jeho odvolání; podle ustanovení 5 229 odst. 4 o.s. ř. totiž může účastník napadnout žalobou pro zmatečnost též pravomocné usnesení odvolacího soudu, kterým bylo zastaveno odvolací řízení.

Nejvyšší soud proto dovolání ] . S. odmítl jako objektivně nepřípustné podle ustanovení % 243c odst. 1 o. s. ř.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění V insolvenčním rejstříku; dovolateli, dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. listopadu 2016

JUDr. Zdeněk K r č m á ř, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Ingrid Rafaj ová, DiS.