KSBR 45 INS 18170/2015-A-14
Č. j. KSBR 45 INS 18170/2015-A-14

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem Mgr. Lenkou Boháčkovou v insolvenční věci navrhovatele-dlužníka: Josef Bilý, rč. 661228/0796, bytem Srázná 46, 586 01 Jihlava,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 45 INS 18170/2015-A-11 ze dne 20. 2. 2014 o uložení zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení, s e r u š í .

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem doručeném soudu dne 14. 7. 2015 se dlužník domáhá rozhodnutí o svém úpadku a jako řešení navrhuje oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Usnesením Krajského soudu v Brně č. j.-A-11 ze dne 9.9.2015 rozhodl insolvenční soud tak, že uložil navrhovateli-dlužníku, aby ve lhůtě 3 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,--Kč, neboť jako způsob řešení úpadku nelze povolit oddlužení z důvodu nedostatečné výše příjmů dlužníka.

Proti tomuto rozhodnutí podal navrhovatel-dlužník dne 17. 9. 2015 byla soudu doručena včasné odvolání, které bylo soudu doručeno dne 18. 9. 2015. Dne 17. 9. 2015 byla soudu doručena darovací smlouva. Při zohlednění částky daru spolu s výší příjmu již dlužník dosahuje na zákonnou 30% minimální hranici uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů.

Podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ ), rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Soud prvního stupně postupoval ve smyslu § 95 IZ a ve výroku označené usnesení zrušil, neboť v daném případě napadené rozhodnutí není rozhodnutím o nařízení předběžného opatření nebo rozhodnutím ve věci samé a odvolání navrhovatele-dlužníka je zcela vyhověno (novelizován zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení).

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti odpadl důvod, aby soud trval na složení předmětné zálohy na náklady insolvenčního řízení, když je možno bez zbytečného odkladu rozhodnout o úpadku dlužníka a povolit jeho oddlužení. Postup dle ust. § 95 IZ shledal insolvenční soud v daném případě jako vhodný z tohoto důvodu, aby byly naplněny zásady, na nichž spočívá insolvenční řízení, tj. dosáhlo se především rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení dlužníkových věřitelů (ust. § 5 písm. a/ IZ).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 21. 9. 2015

Mgr. Lenka Boháčková v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Kristýna Langerová