KSBR 45 INS 18125/2013-P-15
Č. j. KSBR 45 INS 18125/2013-P-15-4

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl asistentem soudce JUDr. Pavlem Boukalem v insolvenční věci dlužníka: Pavel anonymizovano , anonymizovano , bytem Nám. 3. května 1340, 765 02, Otrokovice, o přihlášce pohledávky věřitele č. 14 Agentura Česká inkasní, s.r.o., IČO: 283 70 210, se sídlem Chodovská 3/228, 141 00 Praha 4

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 45 INS 18125/2013-P-15-2 ze dne 3. 1. 2014 o odmítnutí přihlášky pohledávky č. 15, s e r u š í .

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Brně č.j.-2 ze dne 3. 1. 2014 rozhodl insolvenční soud tak, že odmítl přihlášku pohledávky č. 15, věřitele č. 14 Agentura Česká inkasní, s.r.o., IČO: 283 70 210, se sídlem Chodovská 3/228, 141 00 Praha 4 a ukončil jeho účast v tomto řízení v rozsahu přihlášky pohledávky č. 15.

K tomuto rozhodnutí podal věřitel č. 14 Agentura Česká inkasní, s.r.o., IČO: 283 70 210, se sídlem Chodovská 3/228, 141 00 Praha 4 dne 13. 1. 2014 odvolání, ve kterém soudu sděluje, že v tomto případě jde o pohledávky spadající pod ustanovení § 165 IZ, a tyto se nepřihlašují, tudíž jejich přihláška pohledávky tak nemůže být odmítnuta pro opožděnost.

Podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ ), rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Soud postupoval ve smyslu § 95 IZ a rozhodl ve výroku označené usnesení zrušit, neboť v daném případě napadené rozhodnutí není rozhodnutím o nařízení předběžného opatření nebo rozhodnutím ve věci samé, odvolání věřitele je zcela vyhověno, neboť věřitel doložil, že jde o pohledávky, které se do insolvenčního řízení nemusejí přihlašovat ve smyslu ustanovení § 165 IZ a není proto důvod k odmítnutí dané přihlášky pohledávek pro její opožděnost. Postup dle ust. § 95 IZ shledal insolvenční soud v daném případě jako vhodný z tohoto důvodu, aby byly naplněny zásady, na nichž spočívá insolvenční řízení, tj. se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení dlužníkových věřitelů (ust. § 5 písm. a/ IZ).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 21.1.2014 JUDr. Pavel Boukal v.r. asistent soudce Za správnost vyhotovení: Kristýna Langerová