KSBR 45 INS 16293/2016-P6-6
Čj. KSBR 45 INS 16293/2016-P6-6

USNESENÍ Krajský soud v Brně rozhodl asistentem soudce Mgr. Tomášem Tankó v insolvenční věci dlužníka-manželů: Petr anonymizovano , anonymizovano , bytem Masarykovo nám. 53/1, 695 01, Hodonín, a Alena anonymizovano , nar. 25. 8. 1959, bytem Masarykovo nám. 53/1, 695 01, Hodonín,

o odvolání Tomáše anonymizovano , nar. 25. 11. 1975, bytem Na Vyhlídce 523, 382 41 Kaplice

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 45 INS 16293/2016-P-3 ze dne 21. 9. 2016 s e z r u š u j e .

Odůvodnění:

Podáním ze dne 19. 9. 2016, doručeným insolvenčnímu soudu téhož dne, vzal věřitel č. 6 Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., IČO: 60197609, se sídlem Vinohradská 180/1632, 130 11 Praha 3, svou přihlášku pohledávky č. 6 v celém rozsahu zpět. Tento věřitel ve svém podání také uvedl, že nemůže identifikovat osobu, která uhradila pohledávku za dlužníka.

Usnesením Krajského soudu v Brně č.j.-P-3 ze dne 21. 9. 2016 vzal soud na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky č. 6 věřitele č. 6 Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., IČO: 60197609, se sídlem Vinohradská 180/1632, 130 11 Praha 3. V odůvodnění soud uvedl, že věřitel č. 6 Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., IČO: 60197609, se sídlem Vinohradská 180/1632, 130 11 Praha 3, vzal svou přihlášku pohledávky č. 6 v celém rozsahu zpět, a proto v souladu s § 184 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ), vzal zpětvzetí přihlášky pohledávky v celém rozsahu na vědomí a současně poučil věřitele, že právní mocí zmíněného rozhodnutí jeho účast v řízení v rozsahu zpětvzaté pohledávky končí.

Podáním doručeným soudu dne 27. 9. 2016, doplněným podáním doručeným soudu dne 7. 10. 2016, požádal Tomáš anonymizovano , nar. 25. 11. 1975, bytem Na Vyhlídce 523, 382 41 Kaplice, o vstup do řízení na místo původního věřitele č. 6 Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., IČO: 60197609, se sídlem Vinohradská 180/1632, 130 11 Praha 3, neboť uhradil za dlužníka jako spoludlužník pohledávku tohoto věřitele, současně úhrady tomuto věřiteli dokládá. Insolvenční soud toto podání Tomáše anonymizovano posoudil podle obsahu jako odvolání do usnesení č.j.-P-3 ze dne 21. 9. 2016, a současně jako návrh na vstup do řízení na místo původního věřitele dle § 183 odst. 3 IZ. isir.justi ce.cz

Podle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Podle ust. § 183 odst. 1 IZ přihláškou pohledávky, kterou zajišťují věci, práva pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty třetích osob, není dotčeno právo věřitele domáhat se uspokojení pohledávky z tohoto zajištění.

Podle ust. § 183 odst. 2 IZ přihláškou pohledávky není dotčeno ani právo věřitele domáhat se uspokojení pohledávky po kterékoli z osob odpovídajících mu společně a nerozdílně s dlužníkem; o právu věřitele požadovat plnění od dlužníkova ručitele, včetně bankovní záruky a zvláštních případů ručení27), to platí obdobně.

Podle ust. § 183 odst. 3 IZ osoby, od kterých může věřitel požadovat plnění podle odstavců 1 a 2, mohou pohledávku, která by jim proti dlužníku vznikla uspokojením věřitele, přihlásit jako pohledávku podmíněnou. Jestliže však věřitel takovou pohledávku přihlásí, mohou se jí tyto osoby v rozsahu, v němž pohledávku uspokojí, v insolvenčním řízení domáhat místo něj bez zřetele k tomu, zda ji přihlásily, s tím, že pro jejich vstup do řízení platí přiměřeně § 18; návrh podle tohoto ustanovení mohou podat samy.

Podle ust. § 184 odst. 2 IZ věřitel, který vezme přihlášku pohledávky zpět proto, že ji uspokojila některá z osob, od kterých může požadovat plnění podle § 183 odst. 1 a 2, to uvede ve zpětvzetí přihlášky; jestliže tak neučiní, odpovídá takové osobě za škodu nebo jinou újmu tím vzniklou.

Podle ust. § 184 odst. 3 IZ v případě uvedeném v odstavci 2 vyrozumí insolvenční soud o zpětvzetí přihlášky osobu, která pohledávku podle zpětvzetí uspokojila, a poskytne jí lhůtu k podání návrhu na vstup do řízení místo věřitele; o zpětvzetí přihlášky rozhodne insolvenční soud až po uplynutí této lhůty. V rozsahu, v němž insolvenční soud vyhoví návrhu osoby, která pohledávku uspokojila, na vstup do řízení místo věřitele, se ke zpětvzetí přihlášky pohledávky nepřihlíží.

Asistent soudce po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo, a dospěl k závěru, že odvolání je v této fázi řízení důvodné.

Protože byla dodatečně zjištěna osoba, která uspokojila věřitele namísto dlužníka, kdy tato osoba je osobou od které může věřitel požadovat plnění dle § 183 odst. 1 a 2 IZ, a tato osoba si požádala o vstup do řízení na místo původního věřitele, je nutno postupovat dle § 184 odst. 3 IZ a rozhodovat tak o návrhu Tomáše anonymizovano na vstup do řízení na místo původního věřitele, přičemž v rozsahu ve kterém soud vyhoví návrhu Tomáše anonymizovano , se ke zpětvzetí přihlášky pohledávky nebude přihlížet.

Soud tedy odvolání v plném rozsahu vyhověl a napadené rozhodnutí zrušil v souladu s výše cit. ust. § 95 IZ, neboť rozhodnutí o vzetí na vědomí zpětvzetí pohledávky je předčasné, protože soud nejdříve musí posoudit návrh Tomáše anonymizovano na vstup do řízení na místo původního věřitele.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu.

Krajský soud v Brně pracoviště Husova 15, 601 95 Brno dne 11. 10. 2016

Mgr. Tomáš Tankó v. r. asistent soudce Za správnost vyhotovení: Soňa Axmanová