KSBR 45 INS 16281/2012
NEJVYŠŠÍ SOUD CESKÉ REPUBLIKY KSBR 45 INS 16281/2012 29 NSČR 154/2016-P5-13

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl V senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a Mgr. Milana Poláška V insolvenční věci dlužníka Ing. Pavla Vrány, narozeného 27. února 1951, bytem v Bystřici pod Hostýnem, Přerovská 63, identifikační číslo osoby 64 42 56 06, vedené u Krajského soudu vBmě pod sp.zn. KSBR 45 INS 16281/2012, o přihlášce pohledávky věřitele Petra Buzká, narozeného 25. února 1989, bytem ve Chvalčově, U Vesničky 809, zastoupeného Mgr. Karlem Sedláčkem, advokátem, se sídlem v Olomouci, Koželužská 591/21, PSČ 779 00, o dovolání JUDr. Aleny Pšejové, Ph.D., advokátky, se sídlem v Kroměříži, Velehradská 507/41, PSČ 767 01, jako insolvenční správkyně dlužníka, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. dubna 2016, č. j. KSBR 45 INS 16281/2012, 1 VSOL 425/2016-P5-7, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodněnt

Vrchní soud v Olomouci k odvolání věřitele (Petra Buzka) usnesením ze dne 29. dubna 2016, č.j., 1 VSOL 425/2016-P5-7, změnil usnesení ze dne 12.října 2015, č. j.-P5-2, jímž Krajský soud vBrně (jako insolvenční soud) odmítl přihlášku pohledávky č. 5 označeného věřitele a rozhodl, že právní mocí tohoto usnesení končí účast věřitele v rozsahu uplatňované přihlášky v insolvenčním řízení (dlužníka Ing. Pavla Vrány), tak, že se přihláška pohledávky věřitele neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení nekončí.

Proti usnesení odvolacího soudu podala insolvenční správkyně dlužníka (JUDr. Alena Pšejová, Ph.D.) dovolání, domáhajíc se jeho zrušení.

Nejvyšší soud dovolání insolvenční správkyně odmítl jako podané neoprávněnou osobou podle ustanovení § 243c odst. 3 věty první a 218 písm. b) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu.

K tomu srov. obdobně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. října 2011, sen. zn. 29 NSČR 1/2011, uveřejněné ve zvláštním čísle I. časopisu Soudní judikatura (Judikatura konkursní a insolvenční), ročník 2012, pod číslem 22, jakož i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. května 2014, sen. zn. 29 NSČR 109/2013, uveřejněné pod číslem 104/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, věřiteli, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. listopadu 2016

JUDr. Petr G e m m el, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Ingrid Rafaj ová, DiS.