KSBR 45 INS 14428/2017-A-16
Č. j. KSBR 45 INS 14428/2017-A-16

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl asistentem soudce JUDr. Pavlem Boukalem v insolvenční věci dlužníka: Renata anonymizovano , anonymizovano , bytem Masarykova 100, 667 01, Židlochovice,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 45 INS 14428/2017-A-13 ze dne 6. 12. 2017 o zastavení insolvenčního řízení, s e r u š í .

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem ze dne 14. 6. 2017, se dlužník domáhá vydání rozhodnutí o svém úpadku.

Usnesením Krajského soudu v Brně č.j.-A-5 ze dne 30. 6. 2017 rozhodl insolvenční soud tak, že uložil navrhovateli, aby ve lhůtě 3 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 20.000,--Kč.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání, o kterém rozhodl Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 30. 11. 2017 č.j.2 VSOL 835/2017-A-10 tak, že jej potvrdil.

Jelikož dlužník uloženou zálohu na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě nezaplatil, usnesením Krajského soudu v Brně č.j.-A-13 ze dne 6. 12. 2017 rozhodl insolvenční soud tak, že řízení zastavil.

Dne 28. 12. 2017 podal dlužník odvolání do výše uvedeného usnesení o zastavení insolvenčního řízení, které bylo podáno ve stanovené lhůtě včas, ve kterém žádá, aby bylo napadené usnesení zrušeno z důvodu, že již uhradil požadovanou zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Ze záznamu o složení zálohy ze dne 19. 12. 2017 soud zjistil, že požadovaná záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 20.000,-Kč byla dlužníkem dne 18. 12. 2017 zaplacena.

Podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ ), rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud isir.justi ce.cz odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Soud postupoval ve smyslu § 95 IZ a rozhodl ve výroku označené usnesení zrušit, neboť v daném případě napadené rozhodnutí není rozhodnutím o nařízení předběžného opatření nebo rozhodnutím ve věci samé, odvolání dlužníka je zcela vyhověno a není proto v důsledku této skutečnosti důvod ke složení této zálohy. Postup dle ust. § 95 IZ shledal insolvenční soud v daném případě jako vhodný z tohoto důvodu, aby byly naplněny zásady, na nichž spočívá insolvenční řízení, tj. se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení dlužníkových věřitelů (ust. § 5 písm. a/ IZ).

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 10. 1. 2018

JUDr. Pavel Boukal v. r. asistent soudce

Za správnost vyhotovení: Dagmar Tenorová